נוהלי תמיכה

​​בהתאם להחלטת מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: "המשרד") מתפרסם בזה נוהל תמיכה להספקת תוצרת ארוזה ולבחינת טכנולוגיות ואמצעים לצמצום אובדן של תוצרת חקלאית טרייה  לצורך תמיכה בביצוע פיילוט שיתבצע ברשת שיווק קמעונית אחת והכל כמפורט להלן:

רקע לתמיכה

מחקרים וסקרים שנערכו, מלמדים כי 20 עד 52 אחוזים מכמות הפירות והירקות אובדים בארבעת השלבים הראשונים של שרשרת הספקת המזון (ייצור, הפצה, שיווק ובית הצרכן). שיעור הפחת של הפירות והירקות ברשתות השיווק נע בין 15 ל-17 אחוז ובבית הצרכן כ-40 אחוז. המוצרים הרגישים ביותר בשלב המכר הקמעוני הם בננה (17 אחוזי פחת), עגבנייה (16 אחוזים) ומלפפון (15 אחוזים).

מדו"חות ומחקרים רבים עולה כי באמצעות שימוש באריזות קמעוניות ניתן להפחית את שיעור האובדן של ירקות ופירות בשלבי המסחר ובבית הצרכן.
בארץ נמכרים מרבית הפירות והירקות בתפזורת, במדפים פתוחים, ועל פי רוב ללא קירור.
היתרונות העיקריים של שיווק פירות וירקות באריזות קמעוניות הם:
א. הגנה פיזית ממכות וחבלות.
ב. האריזה אטומה ולכן שומרת על בטיחות המזון.
ג. בקרת רמת הלחות לשמירת טריות ומניעת איבוד מים.
ד. בקרת רמות הגזים התורמת לעיכוב תהליכי הבשלה והזדקנות.
ה. האריזה מאפשרת עקיבות  ושקיפות לצרכן: סימון פרטי היצרן וארץ הייצור.
ו. האריזה מאפשרת סימון הנחיות אחסון והמלצות שימוש, הנגשת התוצרת במדרג איכויות ומחירים.
ז. האריזה מאפשרת צמצום הפחת גם בבית הצרכן.
השימוש באריזות קמעוניות יכול לצמצם 10 עד 15 אחוז מהאובדן ברשתות השיווק ו-20 עד 25 אחוז מהאובדן בבית הצרכן.

בישראל, השיווק ברשתות ריכוזי מאוד, ועל כן יכולתן להשפיע על השלבים שלפניהן ושאחריהן בשרשרת ההספקה גבוהה. נתון זה הופך אותן למוקד לבחינת ישימותם של רעיונות מעשיים לצמצום אובדן ובזבוז מזון, ללא קשר לאחריותן הישירה לכמות המזון המבוזבזת / האובדת.

הגשת בקשות לתמיכה

א. המבקש לקבל תמיכה לפי נוהל זה, יגיש בקשה בכתב על גבי טופס הבקשה וההתחייבות המצורף לנוהל זה, לגב' ציפי סבג פרידקין – החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בטלפון 03-9485799
בדוא"ל: tsipip@moag.gov.il.

ב. לא יאושרו לביצוע בקשות העונות לאחד או יותר מהתנאים הבאים:

  1. בקשות שהוגשו ואושרו באחד ממסלולי התמיכה של המדען הראשי של משרד הכלכלה / החקלאות ופיתוח הכפר.
  2. בקשות  דומות או זהות להצעות אחרות המתוקצבות ע"י תמיכה ממשלתית.

ג. המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה לפי נוהל זה הוא 31.10.19. לאחר מועד זה יקבע מועד להתכנסותה של ועדת התמיכות במסגרתה יחל הליך שיפוט כל הבקשות שנמצאו מקיימות את תנאי הסף. ועדת התמיכות תדרג את הבקשות  בהתאם לאמות המידה הקבועות בנוהל. בתום תהליך השיפוט יונפק כתב אישור לבקשה הזוכה, בכפוף למסגרת התקציב שהוגדרה בנוהל זה. לא תידון בקשה שהוגשה לאחר המועד או שלא הוגשה בליווי המסמכים הנדרשים לפי נוהל זה.

יובהר, כי בקשה שאינה עומדת בתנאי הסף הקבועים בנוהל זה, תיפסל ולא תידון לגופה בוועדת התמיכות.


נוהל תמיכה להספקת תוצרת ארוזה ולבחינת טכנולוגיות ואמצעים לצמצום אובדן מזון במגזר הקמעוני לשנים 2021-2019

איסוף נתונים על אריזה והפצה של תוצרת חקלאית

הודעה לעיתונות​ - ​משרד החקלאות מפרסם את התוכנית שתסייע בצמצום איבוד מזון של פירות וירקות

 

 

טיוטת מבחני תמיכה בפעילות חיונית דחופה של מתנדבים בעבודות חקלאיות (הוראת שעה) - להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/volunteers_in_an_emergency.aspxטיוטת מבחני תמיכה בפעילות חיונית דחופה של מתנדבים בעבודות חקלאיות (הוראת שעה) - להערות הציבור
נוהל תמיכה בקציר מוקדם של תבואות קיץ 2020 לשחת ותחמיץ בעוטף עזה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/tmicha_tvuot_otef_aza_2020.aspxנוהל תמיכה בקציר מוקדם של תבואות קיץ 2020 לשחת ותחמיץ בעוטף עזה
פרסום להערות הציבור נוהל תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפרייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/volunteers_support.aspxפרסום להערות הציבור נוהל תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפריים