נוהלי תמיכה

סקרים שנערכו בשנים האחרונות ע"י ארגון המזון והחקלאות של האו"ם (FAO) והאיחוד האירופאי הצביעו על כך שכשליש מכמות המזון המיוצר בעולם, ובכלל זה מחצית מכמות הפירות והירקות, אובדים בתהליך הייצור ולאורך שרשרת האספקה והצריכה. 
דו"ח מבקר המדינה לשנת 2015 הצביע על ההשלכות החברתיות, הסביבתיות והכלכליות המשמעותיות של בעיית אבדן המזון בישראל; 
בהיבט החברתי-כלכלי, המזון אינו מנוצל להזנת נזקקים שידם אינה משגת לשלם עבורו, ואילו עלויות הגידול והייצור היורדות לטמיון עלולות לגרור העלאת מחירים ועקב כך להגדלה של הפערים החברתיים. 
בהיבט הסביבתי-כלכלי, אבדן מזון משמעו בזבוז של משאבי טבע ותשומות ששימשו לייצור המזון כגון קרקע, מים, כוח אדם, דשנים ודלק.
תוצאות סקר פחתים, שערך משרד החקלאות בשנת 2015, הצביעו על שיעורי פחת ניכרים בגידולי הירקות שנסקרו: לפי ממצאי הסקר, 20%-10% מהתוצרת אובדים כבר בשלב הקטיף, וזאת בעיקר מסיבה של חוסר כדאיות כלכלית. כמו כן, דווח על פחת ניכר ברשתות השיווק, בשיעור שבין 15% ל-17%, בכמה גידולים בעלי משך חיי מדף קצרים.

חלקן היחסי של רשתות השיווק במסחר הקמעוני בארץ גבוה מאוד ונאמד בכ-60%. בישראל, השיווק ברשתות ריכוזי מאוד, ועל כן יכולתן להשפיע על השלבים שלפניהן ושאחריהן בשרשרת ההספקה גבוהה. נתון זה הופך אותן למוקד לבחינת ישימותם של רעיונות מעשיים לצמצום אובדן ובזבוז מזון, ללא קשר לאחריותן הישירה לכמות המזון המבוזבז/אובד.
כל מהלך שיביא לצמצום הפחת ברשתות השיווק ובאמצעותן יסייע למלחמה ביוקר המחיה ובמאמצים הלאומיים להספקת ביטחון תזונתי לנזקקים ולשמירה על איכות הסביבה.

ניתן להגיש את הבקשות  עד ליום  30/6/2018 או עד גמר התקציב, המוקדם מביניהם


 

 

נוהל להערות הציבור - תמיכה לגריטת ספינות מכמורת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2019/Pages/draft_grita.aspxנוהל להערות הציבור - תמיכה לגריטת ספינות מכמורת 2019
דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - ספטמבר, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_09_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - ספטמבר, 2019
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/kataz_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונות