נוהלי תמיכה


ניתן להגיש בקשות לתמיכה עד לתאריך - 16.11.14, באם אושרה הבקשה המגיש יהיה זכאי לתמיכה עבור ביצוע הפעולות המאושרות בנוהל זה שיבוצעו תוך 12 חודשים מיום קבלת כתב ההתחייבות מהמשרד. יובהר, כי בקשות שיוגשו לפי נוהל זה ויימצאו זכאיות לתמיכה, תינתן בגינן תמיכה לפי תנאי נוהל זה בלבד. הבקשות ייבחנו על פי סדר הגשתן ובתנאי שהוגשו כל המסמכים הרלוונטיים. כמו כן, ניתן להגיש בקשות גם בין התאריכים 16.11.14 ועד ה-30.3.15. אך אלו ייבחנו בכפוף לאישור תקציב 2015 לנושא.

- לנוהל התווסף תיקון בנוגע לאגודה הזכאית להגיש בקשה, השינוי מודגש בעמוד 3,פרק 2. כמו כן התווספה הבהרה אודות קבלת כתב התחייבות בסל 3 סעיף מס' 5, ובנוגע לאגודות שהוקמו החל משנת 2013 . השינוי מודגש בעמוד 7 פרק 9.
לנוהל תמיכה בהתארגנויות חקלאים 2015-2014
למצגת תמיכה בהתארגנויות חקלאים