2009

בחינת האפשרויות לפיתוח היצוא לשווקים המתפתחים במזרח אירופה
השוק הרוסי מתפתח במהירות, ובשנים האחרונות הסתמן כשוק יעד עיקרי ליצוא פירות גלעיניים מישראל. על פי ההערכות, גם במדינות שכנות נוספות (בעיקר פולין) ניתן לצפות לעליה בצריכת הפירות ולהרחבת מגוון הפירות הנצרכים. צריכת הפירות לנפש בפולין גבוהה משמעותית מזאת שברוסיה ואוקראינה.
עם זאת, המשבר הכלכלי העולמי השפיע קשות על הכלכלה הרוסית והאוקראינית, וצפוי להשפיע לרעה על היבוא מישראל וממדינות אחרות ב-2009 ואף מעבר לכך.
הרחבת היצוא ליעדים נוספים על השוק הרוסי במזרח אירופה תפתח בפני המגדלים בענף אפיק נוסף ליצוא פירות גלעיניים ותאפשר הגדלה בהיקף היצוא. מטרת עבודה זו היא לבחון את שוקי הפירות הגלעיניים בפולין ובאוקראינה, ולזהות אפשרויות, חסמים והזדמנויות ליצוא פירות גלעיניים מישראל לשווקים האלה.


לפתיחת העבודה על השווקים לפירות גלעיניים בפולין ובאוקראינה

 

 

דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - יוני, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne-6-20.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - יוני, 2020
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/kataz_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונות
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/murhav_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, חומר ריבוי ושונות