2012

מצ"ב המחיר הרבעוני לרבעון שתחילתו ביום 1 בינואר 2013.


להודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון ראשון 2013