2012

ביום 5.11.2012 פרסמה ועדת המחירים לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, תשנ"ו – 1996 (להלן ועדת המחירים או הוועדה), להערות הציבור, טיוטת אמות מידה לעדכון השוטף של – מחירי מוצרי החלב, בהתאם למועדם ולשיעורם המצטבר של השינויים במחירים המזעריים של  חלב בקר במכסה (מחיר המטרה), בשים לב להוראות חוק תכנון משק החלב, התשע"א 2011.

לציבור ניתנה ההזדמנות להביא טענות בכתב לעניין טיוטת אמות המידה עד ליום ג' ה-20.11.12 וביום א' ה-25.11.12, נשמעו טענות בעל פה של מי שביקשו לעשות כן בפני הוועדה. 

מצ"ב עיקרי הנושאים לגביהם הועלו טענות.

לעיקרי הנושאים לגביהם הועלו טענות