2012

פני החקלאות בשנת 2011
משקלה של החקלאות בתוצר המקומי הגולמי היה בשנת 2011 1.7%, בדומה למשקלה במרבית השנים בעשור האחרון.
שיעור המועסקים בחקלאות מתוך כלל המשק היה 1.8%.
משקל החקלאות בהשקעה הגולמית היה 1.4% מכלל ההשקעה הגולמית במשק, בדומה לארבע השנים האחרונות.
משקל היצוא החקלאי הטרי בכלל היצוא של המשק היה בשנת 2011 2.3%, השיעור הנמוך ביותר בעשר השנים האחרונות.
הערך הריאלי של הייצור החקלאי היה 28.4 מיליארד ש"ח. ערך הייצור בסך ענפי החי היה 11.3 מיליארד ש"ח ובענפי הצומח 17.1 מיליארד ש"ח.
כמות הייצור החקלאי עלתה ב-2011 ל-7.5 מיליון טון. שיעור הגידולים הצמחיים היה כ-63% מכלל הייצור החקלאי במונחי משקל בטונות.
בשנת 2011 הוקצו לחקלאות 1,190 מיליון מ"ק מים. מתוכם, 510 מיליון מ"ק מים שפירים, 418 מיליון מ"ק מי קולחין ו-262 מ"ק מים מלוחים, מליחים ומי שטפונות.

בדו"ח המצורף סיכום של עיקרי ההתפתחויות בחקלאות בשנת 2011. הדו"ח מתמקד בניתוח מרכיבי החשבונאות של המגזר החקלאי, בתמורות הענפיות, בשימוש בגורמי יצור, בנתוני הייצור החקלאי וסחר החוץ בתוצרת חקלאית ובמחירים סיטוניים וקמעוניים של תוצרת חקלאית טרייה.

לפתיחת דין וחשבון כלכלי על החקלאות והכפר בישראל 2011
דין וחשבון כלכלי על החקלאות והכפר בישראל 2011

 

 

שוקי הגזר בישראל ובעולם - סקירה תקופתית מזווית ישראליתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/Carrot_market_2018.aspxשוקי הגזר בישראל ובעולם - סקירה תקופתית מזווית ישראלית
נוהל תמיכה בפיילוט התארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2018 - 2020 - עדכוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/export_fresh_produce_2018_2020.aspxנוהל תמיכה בפיילוט התארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2018 - 2020 - עדכון
שיווק תפוחי אדמה לייצוא ולשוק המקומי - תמונת מצבhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/potato_state.aspxשיווק תפוחי אדמה לייצוא ולשוק המקומי - תמונת מצב