2013


מטרת העבודה היא לספק למשרד החקלאות ולרשות המים כלים לניתוח הביקוש לסוגי מים שונים (שפירים וקולחין) ויכולת הנשיאה של מחירי מים שונים לטווח קצר, בינוני וארוך.
עבודה זו מהווה הרחבה של עבודה שנעשתה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר בנובמבר 2012 בנושא הביקוש למי קולחין שמקורם בתשלובת הקישון,וכעת היא כוללת ניתוח של כושר הנשיאה של מרבית הגידולים החקלאיים המושקים, בחתך של עשרים ואחד "אזורים אקולוגיים".
לעבודה אודות הביקוש למים בכפוף לכושר הנשיאה של הגידולים החקלאיים