2013


"עם התפתחותה של מדינת ישראל ועליית רמת החיים, הפך הכפר למגוון יותר הן בסוג האוכלוסייה והן בגיוון התעסוקתי. העיסוק בחקלאות וסביבתה הינו מרכיב מרכזי בחלק מאזורי הפריפריה וביישובי המגזר בעוד שביתר האזורים שיעור החקלאים הולך ופוחת ככל שנוקפות השנים. על מנת לשמר את הגרעין החקלאי תוך חיזוק הזיקה של החקלאי לקרקע וחיזוק כושר ההתפרנסות לאורך זמן יש צורך לתת כלים למשק המשפחתי.
הוועדה עסקה בבחינת היתכנותו וחשיבותו של המשק המשפחתי כיחידת יצור חקלאית ואת תרומתה להיבטים נוספים של הכלכלה הכפרית, כמו כן בחנה הוועדה את מקומה של המשפחה במשק  וההשפעה של תהליכים בין דוריים בכפר על המשך קיומו. בתוך כך נדרשה הוועדה למפות את היתרונות והחסרונות של המשק המשפחתי והצורך לתמיכה בו בכלים שונים. בעבודת הוועדה נידונו היבטים שונים בדבר חשיבות המשק המשפחתי. הוועדה הגיעה למסקנה כי קיימת חשיבות גבוהה לשמירה על המשק המשפחתי וכך גם על הצורך לחזקו ולהעצימו".

אורי צוק בר
יו"ר הוועדה

לדו"ח הוועדה לבחינת המשק המשפחתי