2013

אורכה של שבוע להגשת הערות ציבור להמלצות וועדת המחירים: לאור מספר בקשות שהתקבלו ובשל החזרה מתקופת החגים, החליטה וועדת המחירים לאפשר ארכה נוספת של שבוע להערות הציבור להמלצות ועדת המחירים לעניין מוצרי החלב שבפיקוח – "טיוטה להערות הציבור" (שימוע), אורכה זו אחרונה בהחלט. יש לשלוח את ההערות עד לתאריך ה-13/10/2013.

ועדת המחירים לפי סעיף 3 לחוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו – 1996 (להלן הוועדה), מודיעה בזה לציבור על כוונתה להעביר לשרי החקלאות ופיתוח הכפר והאוצר, המלצות בנושא פיקוח על המחירים של מוצרי החלב בפיקוח. ההמלצות גובשו לאחר בדיקת רווחיות של תשלובת החלב של תנובה על ידי רואה חשבון מומחה (להלן: הבדיקה) וקבלת נתונים נוספים.

הציבור מוזמן להעביר עמדות וטענות בעניין המלצות אלה עד ליום ה-13.10.2013, בכתב, בדוא"ל בלבד לכתובת erezo@moag.gov.il ולציין בכותרת ההודעה "הערות להמלצות ועדת המחירים בעניין מוצרי החלב". מצ"ב הנוסח המלא של ההמלצות.

להלן תקציר ההמלצות:
א. על סמך ממצאי הבדיקה, שלדעת הוועדה מעידים על רווחיות שאינה חריגה לקבוצת המוצרים המפוקחים לפי פרק ה' לחוק, מומלץ לעדכן מחירי מוצרים אלה ב-0.4% כנגזרת משינוי בסל התשומות בלבד (עדכון שוטף) ומבלי לבצע תיקון רווחיות בסיסי ברמת המחירים.
ב. הוועדה מצאה כי בשל שילוב נסיבות המתקיים במוצרים "גבינה לבנה 5%" בגביע 200 מ"ל, ו"שמנת מתוקה" בקרטון 38% 250 מ"ל, וכן על סמך תוצאות הבדיקה שלדעת הוועדה מעידות על רווחיות גבוהה לגביהם, מומלץ להחמיר את רמת הפיקוח על מוצרים אלה לתקופה קצובה ולהעבירם לפיקוח מחירים מלא לפי פרק ה' לחוק. במסגרת זו מומלץ לקבוע מחיר המופחת ממחירם היום.
ג. בהמשך להודעת המפקח על המחירים לציבור מיום 30.1.13, לעניין הבהרת העמדה בנושא מוצרי חלב שהם "מצרך דומה" לפי החוק, ולאחר קבלת הערות הציבור לעמדה זו, ממליצה הוועדה  לשנות את המסגרת הפורמלית של הפיקוח על מוצרים מסוימים. כוונת הוועדה להמליץ כי הפיקוח על מוצרים מסוימים מתוצרת תשלובת החלב תנובה יקבע בצו ספציפי לסוגי עסקאות ולא בצו כללי. להלן רשימת המוצרים: אשל 4.5% בגביע 200 מ"ל, גיל 3% בגביע 200 מ"ל, גבינה קשה חצי שמנה עמק בחריץ, גבינה קשה שמנה גלבוע בחריץ,  שמנת מתוקה בקרטון 38% 250 מ"ל.


להמלצות ועדת המחירים לעניין מוצרי החלב שבפיקוח - טיוטה להערות הציבורלהודעה לעיתונות - המפקח על המחירים במשרד החקלאות ממליץ להכניס לפיקוח מחירים גבינה לבנה 5% ושמנת מתוקה 38%, ולהפחית את מחירם בשיעור ניכר