2014

בשנת 2013 הסתכם ערך הייצור של התוצרת החקלאית בישראל בכ-30 מיליארד ש"ח. כלומר, ירידה ריאלית של כאחוז אחד בהשוואה לערך הייצור בשנת 2012. הגידולים הצמחיים היוו כ-60% מערך הייצור וגידולי בעלי החיים היוו כ-40% מערך הייצור.
התוצר המקומי הנקי ב-2013 (תוצר מקומי גולמי בחקלאות לא כולל בלאי) היה 10.3 מיליארד ש"ח, ונוספו לו כמיליארד ש"ח פיצויים ותקבולים נוספים בענף, עלייה של 33% לעומת השנה הקודמת. ההכנסה הנובעת מחקלאות הסתכמה ב-11.0 מיליארד ש"ח.
בדו"ח מוצגים עיקרי ההתפתחות בחקלאות בשנת 2013. הדו"ח מתמקד בניתוח מרכיבי החשבונאות של המגזר החקלאי, התשומות בחקלאות, שימוש במים בחקלאות, מדד המחירים לצרכן, פער התיווך, מבנה היצוא וענף החלב והבשר ב-2013.
הדו"ח המלא יתפרסם לקראת דצמבר 2014.

דין וחשבון כלכלי על החקלאות והכפר בישראל 2013

תפוחים