2014

ביום 27 במאי 2014 פורסמה עמדת המפקח על המחירים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר לעניין מוצרי חלב שהם "מצרך דומה" לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו 1996.
במסמך זה, פורטו העקרונות המנחים לקביעת היותו של מצרך "מצרך דומה", וכן הודע כי היחידה לאכיפת החוק במשרד הכלכלה תונחה לפעול לאכיפת הוראות החוק בעניין זה החל מיום 1 לאוגוסט 2014.
הנחיות והסברים לנהלי האכיפה בסוגיית "מצרך דומה" במוצרי החלב


למסמך עדכון הנחיות והסברים לנהלי האכיפה בסוגיית "מצרך דומה" במוצרי החלב (נובמבר 2014)