2014


משרד החקלאות ופיתוח הכפר פועל לפיתוח החקלאות וחיזוק ההתיישבות, תוך שמירה על משאבי המדינה ומינוף היתרון היחסי של חקלאות ישראל. למחקרים חשיבות רבה בהשגת מטרות המשרד.
ביום העיון הוצגו מחקרים בתחום הכלכלה החקלאית ופיתוח הכפר שמומנו על-ידי קרן המדען הראשי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, במטרה להציג את תוצאות המחקרים למקבלי ההחלטות במגזר החקלאי ובממשלה ולקיים דיון לגבי השלכותיהן (קבצי המצגות ותקצירי ההרצאות בקישור למטה).

ברכות: אורי צוק-בר, סמנכ"ל מחקר, כלכלה ואסטרטגיה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
ד"ר אבי פרל, המדען הראשי, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
הרצאת פתיחה – פרופ' אבי שמחון, האוניברסיטה העברית, לשעבר היועץ הכלכלי הבכיר של שר האוצר: חקלאות ישראל בפרספקטיבה היסטורית ומקרו-כלכלית
מושב ראשון: מדיניות התמיכות בישראל והקצאת גורמי ייצור (מנחה: ד"ר יעל קחל, משרד החקלאות ופיתוח הכפר)
1. ד"ר עידו קן, פרופ' ישראל פינקלשטיין - האוניברסיטה העברית, מיקי רפפורט-רום – אוניברסיטת חיפה: סימולציות של שינויים במדיניות הסחר החקלאי באמצעות מודל שיווי משקל ממוחשב
2. פרופ' ישראל פינקלשטיין, ד"ר זיו בר שירה - האוניברסיטה העברית: ביטוח הכנסה כתחליף לביטוח יבולים ותמיכה בחקלאות
3. פרופ’ איל קמחי, עמי רזניק - האוניברסיטה העברית: השלכות של הרפורמה בענף החלב על יעילות הייצור ברפת
מושב שני: תעסוקה והכנסה בכפר (מנחה: דודו קוכמן, האיחוד החקלאי)
4. פרופ’ איל קמחי, עמרי לוי - האוניברסיטה העברית: במה שונה האוכלוסייה הכפרית מהאוכלוסייה העירונית בישראל? עבודה, הכנסה ורמת החיים
5. פרופ' מיכאל סופר, ד"ר לביאה אפלבום - אוניברסיטת בר אילן: יזמות עסקית עצמית במשק המשפחתי ותרומתה לפיתוח החקלאות והיישוב הכפרי
6. פרופ' עליזה פליישר, ענת מנס-צ'ציק, פרופ' ישראל פינקלשטיין - האוניברסיטה העברית: כפרי תיירות ו/או תיירות בכפרים: מדיניות ותכנון כלכליים בענף התיירות הכפרית
פאנל: האם ואיך צריך לתמוך בחקלאות ישראל? (מנחה: צביקה כהן, משרד החקלאות ופיתוח הכפר)
משתתפים: אורי נעמתי - מנכ"ל ארגון עובדי הפלחה, פרופ' יואב כסלו – האוניברסיטה העברית, מעין נשר – משרד האוצר, אורי צוק-בר – משרד החקלאות ופיתוח הכפר

למצגות ותקצירים מיום העיון

 

 

התנגדות משרד החקלאות לתזכיר חוק החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מספר 7), התש"ף - 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/publications/Pages/tikun7.aspxהתנגדות משרד החקלאות לתזכיר חוק החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מספר 7), התש"ף - 2020
ועדת פרוגרמות מס' 01/2020 (יום ד' 05/02/2020)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2020/Pages/vaadat_programot_2020.aspxועדת פרוגרמות מס' 01/2020 (יום ד' 05/02/2020)
פיתוח מיזמים תירותייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/Pages/pituach_meizamim_travel.aspxפיתוח מיזמים תירותיים