2014

מצ"ב הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב, פרוטוקול ועדת היישום לעדכון מחיר מזערי של חלב בקר עבור הרבעון ה-1 לשנת 2015.

להודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב
לפרוטוקול ועדת היישום