2014

להלן עיקרי הטענות שהועלו נגד החלת פיקוח לפי פרק ה על שמנת 32% והחלטות הוועדה:

סיכום שימוע ציבורי לתנובה מיום 3 בספטמבר 2014 לעניין המלצת הוועדה לפיקוח על שמנת מתוקה 32%