2015

תוצרי הלוואי (פסולת) הנוצרים בתהליך הייצור החקלאי הם בעיקר משאב אורגני הכולל זבל בע"ח, פגרים, גזם שנתי וגדמי עקירות, שאריות צמחים מבתי צמיחה ושאריות פרי מבתי האריזה ומהשטח החקלאי. לאחר טיפול מתאים, תוצרי לוואי אלה יכולים לשמש בעיקר כמשאב לטיוב הקרקע, כמזון לבע"ח ולהפקת אנרגיה "ירוקה", לחיפוי קרקע ולשמש כרפד לבע"ח. במהלך הפעילות החקלאית נוצרים גם תוצרי לוואי אי אורגניים והעיקריים שבהם הם יריעות ורשתות פלסטיק מבתי צמיחה, יריעות חיפוי קרקע, רשתות לחיפוי מטעים, אריזות חומרי הדברה וציוד השקיה, היכולים לשמש גם הם משאב למחזור.
כיום (2015) חלק מתוצרי לוואי אלו לא מטופלים כראוי ומהווים מפגע סביבתי.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר והמשרד להגנת הסביבה, בשיתוף עם מרכז המועצות האזוריות בישראל, התאחדות חקלאי ישראל והלמ"ס, החליטו לקדם מדיניות לניהול וטיפול בתוצרי הלוואי בחקלאות. מטרת עבודה זו הייתה לייצר מסד נתונים מקיף שיוביל לקביעת מדיניות משותפת.


תוצרי הלוואי בחקלאות ישראל, מסמך מסכם לקביעת מדיניות והערכת עלויות