2015

  • בשנת 2014 הסתכם ערך התפוקה של התוצרת החקלאית בישראל בכ-30 מיליארד ש"ח, עלייה קלה של 0.3% בהשוואה לערך התפוקה בשנת 2013.
  • בדומה לשנים קודמות, הגידולים הצמחיים היוו כ-61% מערך התפוקה, וגידולי בעלי החיים היוו כ-39% מערך התפוקה. 
  • עלויות הייצור גדלו ב- 0.8%, התוצר המקומי ירד מעט, הפיצויים והתקבולים לחקלאים ירדו ב-6.2% והיתרה לחקלאי ירדה בכ- 8.9%.
  • נתוני האספקה לשוק המקומי מצביעים על ירידה של כמעט 20% בצריכה לנפש של ירקות ופירות טריים, בהשוואה לשנת 2000.
  • ערך היצוא החקלאי הטרי ירד ב-2014 באופן משמעותי (8%-) ל-1.37 מיליארד דולר, וזאת אחרי עלייה בערך היצוא במונחי דולר שוטפים ב-2013. חלק מירידה זו מוסבר על ידי השינויים בשערי החליפין.
  • מאז 2007 קיימת סטגנציה ואף ירידה ביצוא החקלאי הטרי במונחים ריאליים.


חשבון ענף החקלאות והתפתחות הייצור החקלאי ב-2014