2015

הודעת ועדת המכסות על מימוש מלוא התקציב לפי החלטת ממשלה מס'  5177 מיום ה' בחשוון התשע"ג (21 באוקטובר 2012), לפי תקנה 12א(ב) לתקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות בשנים 2014 עד 2016 ומדיניות הפיתוח לשנת 2014 בענף הבקר)(הוראת שעה) (תיקון), התשע"ה – 2015 :

הרינו להודיע על מימוש מלוא התקציב שהוקצה לפי החלטת ממשלה מספר 5177 מיום ה' בחשוון התשע"ג (21 באוקטובר 2012) לטובת מענקי פרישה לפי תקנה 11א לתקנות האמורות.

קישור להודעה מאתר היצרנים של מועצת החלב
http://www.halavi.org.il/info/idb/09_adv/2015/2015-010.htm