2015

נדחה המועד האחרון להגשת הפניות עד ליום 31.1.2016

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע, כי במסגרת תכנית שיפור הרגולציה במשרדי הממשלה, בכוונתנו לבחון מחדש את הקריטריונים למתן רישיון סיטונאי.

המשרד מבקש לקבל את הערות הציבור באשר לחלופות המוצעות: עדכון הקריטריונים למתן רישיון סיטונאי, רישום וולונטארי, או ביטול הצורך בקבלת רישיון מאת המשרד. פירוט החלופות המוצעות מפורסם בקישור למטה.

כל המעוניין להעיר או להציע הצעות בקשר לחלופות לרישוי סיטונאים והשאלות בנושא הגינות המסחר המוצגות בנייר העמדה האמור, מוזמן לעשות זאת בפנייה בדואר אלקטרוני ilanaz@moag.gov.il בכתב או למספר פקס 02-6290142 בהדפסה ברורה כולל שם השולח טלפון וכתובת, יש לציין במכתב אם ברצונכם גם להופיע בפני הצוות במפגש שיתקיים בתחילת דצמבר. את הפניות יש להעביר עד ליום 31.1.2016. עד לסיום בחינת הנושא לא יוצאו רישיונות סיטונאים לשנת 2016.

למען הסר ספק, אין האמור לעיל מהווה משום התחייבות לחדול בעתיד ממתן רשיונות סיטונאים.

פנייה לציבור בנושא רשיונות סיטונאים לשנת 2016, הודעה על אי הנפקת רשיון סיטונאי לשנת 2016 וטופס הסכמה לפרסום פרטי סיטונאי בקישור למטה.פנייה לציבור בנושא רשיונות סיטונאים
רישוי סיטונאים - חלופות מוצעות

 

 

משרד החקלאות אוסר את השימוש בשורה ארוכה של חומרי הדברה בפירות וירקותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2021/Pages/pesticides_revision_fruit_vegetables.aspxמשרד החקלאות אוסר את השימוש בשורה ארוכה של חומרי הדברה בפירות וירקותכחלק מפעילות משרד החקלאות ופיתוח הכפר לצמצום השימוש בתכשירי הדברה בפירות וירקות, עורך המשרד מזה שלוש שנים בחינה מחודשת של חומרי הדברה המאושרים לשימוש כיום בישראל.
משרד החקלאות מסכם עשור לכניסת החוק להסדרת התוצרת האורגנית לתוקףhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/Pages/ten_years_organic_produce.aspxמשרד החקלאות מסכם עשור לכניסת החוק להסדרת התוצרת האורגנית לתוקף
טרמיט העל הפורמוסני - מין פולש חדש בישראל!https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/negaim hadashim/publications/Pages/pestcontrol.aspxטרמיט העל הפורמוסני - מין פולש חדש בישראל!