2016

נייר עמדה מאת פרופ' איל קמחי, המחלקה לכלכלת סביבה וניהול של האוניברסיטה העברית

נייר העמדה הוכן ביוזמת החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, כרקע לבחינת רפורמה בנושא.

נבחנה האפשרות לבטל את מנגנון ההקצאה של העובדים הזרים לחקלאות ולאפשר לחקלאים לשכור עובדים זרים כרצונם. כיום, משרד החקלאות ופיתוח הכפר מכין את ההמלצה להקצאה הפרטנית של העובדים הזרים בתהליך מורכב הגובה מחיר גבוה הן מתקציב המדינה והן מהחקלאים. המגבלה על העסקת העובדים הזרים בחקלאות מייקרת את הייצור החקלאי ופוגעת בעיקר בצרכנים של התוצרת החקלאית הטרייה.

בנייר העמדה מפורטים הנימוקים בעד הסרת המגבלות על העסקת עובדים זרים בחקלאות, בנוסף להתייחסות לנימוקים של המתנגדים למהלך זה.

מסקנתו של פרופ' קמחי היא שתועלתו של ביטול מנגנון ההקצאה גוברת על החששות ממנו.

השלכות צפויות של ביטול המנגנון של הקצאת עובדים זרים לענף החקלאות

 

 

רשימת הקצאות מומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2020https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/working_permits_qouta_agriculture_2020.aspxרשימת הקצאות מומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2020
קול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/mekadmei_haktzah2020.aspxקול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020
הודעה לחקלאים על הארכת המועד הסופי להגשת חוברת לצורך מתן המלצה להעסקת עובד/ים זר/ים בחקלאות לשנת 2020 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/zarim_haaracha.aspx הודעה לחקלאים על הארכת המועד הסופי להגשת חוברת לצורך מתן המלצה להעסקת עובד/ים זר/ים בחקלאות לשנת 2020