2016

נייר עמדה מאת פרופ' איל קמחי, המחלקה לכלכלת סביבה וניהול של האוניברסיטה העברית

נייר העמדה הוכן ביוזמת החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, כרקע לבחינת רפורמה בנושא.

נבחנה האפשרות לבטל את מנגנון ההקצאה של העובדים הזרים לחקלאות ולאפשר לחקלאים לשכור עובדים זרים כרצונם. כיום, משרד החקלאות ופיתוח הכפר מכין את ההמלצה להקצאה הפרטנית של העובדים הזרים בתהליך מורכב הגובה מחיר גבוה הן מתקציב המדינה והן מהחקלאים. המגבלה על העסקת העובדים הזרים בחקלאות מייקרת את הייצור החקלאי ופוגעת בעיקר בצרכנים של התוצרת החקלאית הטרייה.

בנייר העמדה מפורטים הנימוקים בעד הסרת המגבלות על העסקת עובדים זרים בחקלאות, בנוסף להתייחסות לנימוקים של המתנגדים למהלך זה.

מסקנתו של פרופ' קמחי היא שתועלתו של ביטול מנגנון ההקצאה גוברת על החששות ממנו.

השלכות צפויות של ביטול המנגנון של הקצאת עובדים זרים לענף החקלאות

 

 

לאור הנחיית משרד הבריאות לגבי תאילנד, ולנוכח שבעוד שעות אמורה לצאת טיסה מתאילנד עם עשרות עובדים זרים למשקים, מבקש שר החקלאות להאריך את שהיית העובדים הזרים מתאילנד בישראל, ולא להביא חדשים במקומםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/coronavirus_foreign_workers.aspxלאור הנחיית משרד הבריאות לגבי תאילנד, ולנוכח שבעוד שעות אמורה לצאת טיסה מתאילנד עם עשרות עובדים זרים למשקים, מבקש שר החקלאות להאריך את שהיית העובדים הזרים מתאילנד בישראל, ולא להביא חדשים במקומם
רשימת הקצאות מומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2020https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/working_permits_qouta_agriculture_2020.aspxרשימת הקצאות מומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2020
קול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/mekadmei_haktzah2020.aspxקול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020