2016

​​​פרסום תכנית ראשונית לרפורמה במדיניות התמיכה בענף החקלאות
מתוך רצון להעניק יציבות וביטחון לחקלאים לצד צמצום אי הוודאות הכלכלית, שהנה חלק בלתי נפרד מהעיסוק בחקלאות ובהתאם להמלצות ארגונים בינלאומיים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר בוחן בימים אלה את האפשרות לעבור מתמיכות עקיפות באמצעות מכסים ומכסות למהלך של "תמיכה ישירה בחקלאות".


מטרות שיטה זו של מעבר לתמיכות ישירות, שנהוגה באירופה, הן חיזוק ופיתוח החקלאות, במקביל להוזלת מחיר התוצרת החקלאית לצרכן, באמצעות מעבר הדרגתי מתמיכה במחירים לכלי תמיכה חלופיים שיוביל לחיזוק כושר התחרות בכלל ועידוד כושר ההתאגדות של החקלאים, מימון מוגדל למחקר ופיתוח והדרכה מקצועית וכלכלית, קידום מכירות של התוצרת החקלאית ופעולות לבידול ומינוף של התוצרת המקומית.  


ההצעה לרפורמה הכוללת במדיניות התמיכות, שגובשה על ידי החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה מבוססת על תמהיל של כלים לקידום החקלאות וחיזוק החקלאים, בדגש על קידום משקים משפחתיים, טיפוח היתרונות היחסיים של חקלאות ישראל ופיתוח ענף חקלאות יציב ובר קיימא המספק מגוון רחב של מזון טרי ובריא ואת מירב התועלות הציבוריות. מתווה המדיניות המוצע הוכן כבסיס לדיונים ולגיבוש תכנית מפורטת. פרטי התכנית יוכלו להשתנות, בהתאם לניתוח ההשלכות של תמהילי תמיכה שונים, התייעצויות נוספות ותהליך שיתוף ציבור. התכנית הראשונית מפורסמת בנייר העמדה באתר האינטרנט של משרד החקלאות ופיתוח הכפר בקישור בהמשך.


לצורך הבטחת המשאבים וגיבוש מנגנון יציב בטוח וארוך טווח למימון התמיכות, אנו נמצאים בימים אלה בדיונים עם מומחי כלכלה מטעם האיחוד האירופי, אשר ביקרו בישראל וצפויים לבקר בשנית לשם קיום סמינר בנושא בחודש מאי הקרוב.    
בנוסף, בחודשיים הקרובים יקיים המשרד תהליך של שולחנות עגולים ושימוע ציבורי לגיבוש התכנית הפרטנית. נשמח לקבל התייחסויות למסמך המדיניות ולרפורמה המתוכננת לקראת תהליך זה אשר יוכלו לשמש אותנו כבסיס וחומר רקע להכנת המודלים המפורטים שיובאו לשימוע.  


שאלות מרכזיות להתייחסות:
1. מהן ההשלכות הצפויות של הפחתה בההגנה המכסית בענפים השונים תוך התייחסות לחלקיות ההפחתה ולקצב?
2. מהו הפוטנציאל להגברת כושר התחרות של הייצור המקומי? מה צריך לעשות כדי לממש את פוטנציאל זה?
3. אילו כלי תמיכה יכולים להקנות חיזוק ויציבות לענפי החקלאות בהנחה שבעתיד יופחתו המכסים?
4. אילו כליי תמיכה יכולים להקנות יכולת כלכלית לפיתוח בענפי החלב וההטלה בהנחה שלא ינוהלו במסגרת מכסות ייצור פרטניות.


ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת:  yaelk@moag.gov.il
בברכה,
אורי צוק-בר
סמנכ"ל מחקר, כלכלה ואסטרטגיה

 

לפתיחת התכנית לרפורמה במדיניות התמיכה בענף החקלאות