2016

  1. משרד החקלאות מזמין יחידים, ארגונים ותאגידים להיות שותפים לתהליך צמצום הבירוקרטיה בתחומי הרגולציה הבאים:
    פיקוח וטרינרי על בקר וצאן (השירותים הווטרינריים) כולל אישור משק חדש, היתרי העברה, חובת חיסונים, הוראות סימון, דרישות לתפעול שוטף והסגרים (טיפול במשק נגוע).
  2. פיקוח וטרינרי על לולי הטלה, ולולי קרנטינה (השירותים הווטרינריים) כולל משקי טיפול, משקי הפצה, משקי רבייה ומשקי גידול של עופות, רישוי למשק חדש, היתר אכלוס עופות, היתר הובלת עופות, היתר הפעלה, דרישות לתפעול שוטף והסגרים (טיפול במשק נגוע).
  3. פיקוח וטרינרי על בתי מטבחיים ליונקים ועל בתי שחיטה לעופות (השירותים הווטרינריים) כולל היתר קמה, היתרי הפעלה, פיקוח שוטף, העברת בעלי החיים ובדיקות בתוך המתקנים.
  4. ביקורת והסגר ביצוא מוצרים מן הצומח (השירותים להגנת הצומח) כולל פיקוח על משתלות ליצוא (זרעים, חומרי ריבוי ושתילים), פיקוח על בתי אריזה, פיקוח על משלוחי תוצרת טרייה והנפקת תעודות בריאות.
  5. רישוי יצואני תוצרת חקלאים (המרכז לסחר חוץ) כולל תהליכים מול מועצת הצמחים.
  6. חלוקת מכסות הטלה ומכסות חלב (הרשות לתכנון) כולל תהליכים מול מועצת החלב ומול המועצה לענף הלול.
  7. פיקוח מחירים על ביצים ומוצרי חלב (המפקח על המחירים) כולל חובות דיווח ושיטת קביעת המחיר המפוקח.

בעלי עניין המעוניינים להשתתף בשיח יפנו למר גיא מור, מנהל תחום מדיניות רגולציה. יש לשלוח את
עד ליום 25.1.2117 בשעה 12:11. נושא הפנייה יהיה regulation@moag.gov.il הפנייה לדוא"ל שכתובתו
" התייעצות עם הציבור".

הפנייה תישלח בהתאם להנחיות המופיעות בקובץ:

התייעצות עם הציבור שיפור הרגולציה וצמצום הבירוקרטיה במשרד החקלאות