2017

​ענף הדברים בעולם כולו כמו גם בישראל, בסכנה קיומית. לענף הדבורים מאפיינים ​ייחודיים: צוף כמשאב ציבורי, חוסר שליטה על מעוף הדבורים והשפעות חיצוניות על דבוראים אחרים הנגרמות מהצבת כוורות ללא שמירה על מרחקים מינימאליים. לכן קיים כשל שוק המצדיק התערבות ממשלתית. הסרת אסדרת המרעה צפויה להביא להרעה ניכרת במצב הכוורות, תפגע ביעילות הגידול ועלולה לפגוע באספקת שירותי האבקה. הבטחת יציבות בענף, על פני זמן ארוך, על ידי רגולציה המעוגנת בחקיקה מתאימה, הנה תנאי הכרחי לקיום ענף יציב שיספק בנוסף לייצור דבש את שירותי ההאבקה החיוניים גם לחקלאות הצומח וגם לצמחי הבר בטבע.

הצורך באסדרת ענף הדבורים בישראל