2017

​משרד החקלאות ופיתוח הכפר מוציא להערות ציבור טיוטת "נוהל השתתפות המדינה במימון אירועי שוק איכרים לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית לשנים 2017 עד 2019".

 

רקע

בישראל התאפיין הקיץ האחרון בריבוי התארגנויות עצמאיות של חקלאים למכירה ישירה מהיצרן/חקלאי לצרכן באמצעות "שוקי איכרים", במטרה לקצר את שרשרת האספקה וכנגזרת להביא לצמצום פערי התיווך, באופן שבסופו של יום יקל על יוקר המחייה של האזרחים.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר ערך מיפוי של השווקים הקיימים, לצורך בחינת הערכת הצרכים הנדרשים לשם הפעלה של שווקים חדשים נוספים או פיתוח והרחבה של שווקים קיימים, אשר במסגרתו עלו, בין היתר, הקשיים דלהלן - מכירה של חקלאים בשוקי איכרים לא מוסדרים, שוקי איכרים בהם המכירה אינה ישירה אלא נעשית על ידי סוחרים (גורם מתווך נוסף המשפיע על המחירים), בשוקי איכרים רבים נמכרת תוצרת "מיוחדת" ורגילה במחירים גבוהים. תוצאות המיפוי כאמור הצביעו על כך שיש צורך בפעולה לשינוי המצב הקיים.

על מנת לעודד ולהגדיל את היקפן של התארגנויות כאמור במתווה יעיל יותר, יוזם המשרד את נוהל התמיכה שלפנינו שמטרותיו, כדלקמן:

1.הפחתת מחירי התוצרת החקלאית כפועל יוצא של קיצור שרשרת האספקה וצמצום פערי התיווך;

2. הגדלת הצריכה של פירות וירקות מייצור מקומי [שוקי האיכרים מתמקדים במכירת תוצרת ישראלית];

3. פיתוח הזדמנויות חדשות לשיווק ישיר של חוות ומגדלים בשווקים המקומיים על ידי פיתוח, שיפור, הרחבה, הדרכה, סיוע טכני, או סיוע בפיתוח;

4. לשפר, להרחיב ולחזק שוקי איכרים קיימים;

5. לסייע ליצרנים חקלאים בודדים הפועלים באופן עצמאי להתאגד תחת פעילותו של שוק איכרים ולהגדיל בכך את היקף קהל היעד. 

לאחר בחינת מספר חלופות אפשריות להשגת יעדים אלה הוחלט כי המתווה המועדף למתן התמיכה יהיה באמצעות תמיכה ישירה ברשויות מקומיות, אשר יתחייבו להפעיל אירועי שוקי איכרים לצורך שיווק ישיר של תוצרת חקלאית. על הרשויות המקומיות הנתמכות להבטיח כי חלק מהתוצרת, כמפורט בנוהל זה, תוצע לציבור במחיר מרבי שיוגדר בנוהל זה.

התמיכה הכספית לרשות המקומית תינתן בכפוף למילוי כל תנאי נוהל זה ותעשה במתווה של תשלום כנגד קיום אירועי שוק איכרים בהתאם לנוהל.

 

לאור האמור לעיל מעוניין המשרד לקבל הערות הציבור באשר לטיוטת הנוהל בטרם פרסומו.

הערות יש לשלוח לכתובת: Market@moag.gov.il, בכל פנייה יש לציין על גבי הפנייה, את שם הפונה, מס' ח.פ./ת.ז., מס' טלפון לברורים, מס' פקס וכתובת דואר אלקטרונית (דוא"ל) למתן תשובה.

 

טיוטה להערות ציבור - נוהל השתתפות המדינה במימון אירועי שוק איכרים לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית לשנים 2017 עד 2019​

 

 

מחירי תוצרת הארץ - כתובת חדשה לאתר ולאפליקציהhttps://www.moag.gov.il/subject/price_agricultural_produce/Pages/site-and-application.aspxמחירי תוצרת הארץ - כתובת חדשה לאתר ולאפליקציה
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב - רבעון 4 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/matara_price_4_2020.aspxהודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב - רבעון 4 2020
מחירי הירקות והפירות ירדו השבוע משמעותית לעומת שבוע שעברhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/prices_rosh_hashana.aspxמחירי הירקות והפירות ירדו השבוע משמעותית לעומת שבוע שעבר