​​לפי תקנות תכנון משק החלב (מנגנון לעדכון מחירים מזעריים של ליטר חלב), התשע"ב – 2012


בתוקף סמכותי  לפי תקנה  9(א) לתקנות תכנון משק החלב (מנגנון לעדכון המחירים המזעריים של ליטר חלב), התשע"ב- 2012 , אני מודיע כי המחיר הרבעוני לרבעון שתחילתו ביום י"ד טבת, התשע"ח (1 ינואר 2018), הוא כלהלן:

היחידהמחיר ליחידה בשקלים חדשיםמחיר ליחידה כולל ההיטל בשקלים חדשים
ליטר חלב1.95441.9924
ק"ג חלבון29.9498 
ק"ג שומן19.9665 
ליטר נוזלים0.19540.2334

שלמה בן אליהו
המנהל הכללי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר


הודעה חתומה על המחיר הרבעוני לליטר חלב  (לא נגיש, הודעה נגישה בטקסט לעיל)​