​​​​הריני להודיע כי נחתם הצו לעדכון מחירי הביצים על-ידי שר החקלאות ופיתוח הכפר ושר האוצר זאת בהתאם להמלצת ועדת המחירים מיום ה-2/12/2019. 
החל מיום ג' הקרוב ה-22/01/2019 (ט"ז בשבט תשע"ט) צפוי להיכנס לתוקפו הצו החדש, אי לכך החל ממועד זה יש לעדכן את מחירי הביצים בהתאם לצו (מצורף).

 

 

מחיר המטרה לרבעון 3 לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/Matara_Price3.aspxמחיר המטרה לרבעון 3 לשנת 2019
מחיר החלב הגולמי יעמוד ברבעון השלישי של 2019 על 1.9749 ₪, המגלם ירידה של כ- 0.045% מהרבעון הקודםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Milk_price.aspxמחיר החלב הגולמי יעמוד ברבעון השלישי של 2019 על 1.9749 ₪, המגלם ירידה של כ- 0.045% מהרבעון הקודם
עדכון מחירי החלב (צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלב ומוצריו), התשע"ט - 2019)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/milk_prices_update.aspxעדכון מחירי החלב (צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלב ומוצריו), התשע"ט - 2019)