2020

הודעה זו ניתנת בהמשך להודעת המשרד בשנת 2015 , לפיה בכוונתו לבחון מחדש את הקריטריונים למתן רישיון סיטונאי ואת החלופות לרישיון, וכי עד לסיום הבחינה לא יוצאו רישיונות סיטונאים לשנת 2016. 
עד לשנת 2016, ניתנו רישיונות לסיטונאים של פירות וירקות בהתאם להוראת סעיף 2 א לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו), התשכ"א- 1960 (להלן: "הצו").
לאחר השלמת עבודות הבחינה בנושא ולאור בחינת המצב בפועל מאז ההודעה הקודמת נבקש להודיע כי המשרד לא יחלק עוד רישיונות כאמור. 
בהתאם, משווק סיטונאי של פירות וירקות, אינו נדרש להחזיק ברישיון לעניין זה מטעם המשרד. אדם או גוף שיידרש להציג רישיון מאת משרד החקלאות מכוח הצו – יכול להציג הודעה זו בפני כל גורם על מנת להעיד על כך שאינו נדרש על ידי המשרד להחזקת רישיון לפי סעיף 2 לצו. מובן כי אין בהודעה זו כדי לפטור עוסק מעמידה בהוראות ובדרישות לפי כל דין אחר.

רקע

החלטת המשרד התקבלה לאחר עבודת מטה מקיפה שהחלה בשנת 2015, במסגרת תכנית להפחתת הנטל הרגולטורי בתחום.
  1. במסגרת התהליך, החל משנת 2016 המשרד השהה את הנפקת הרישיונות באופן זמני לתקופת הבחינה. 
  2. במקביל, בשנים 2019-2016 ביצע המשרד עבודת מטה מקיפה בשיטת "רגולציה חכמה" לגיבוש מדיניות בנושא. 
  3. הודעה זו היא פועל יוצא של שתי עבודות המטה שבוצעו.
אורי צוק-בר
סמנכ"ל בכיר למחקר, כלכלה ואסטרטגיה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר


  1. משרד החקלאות ופיתוח הכפר, "תכנית משרדית להפחתת הנטל הרגולטורי – רישוי סיטונאים לשיווק פירות וירקות" (יולי 2016)
  2. ראו הודעה לציבור מיום 10.11.2015
  3. משרד החקלאות ופיתוח הכפר, "דוח בחינת רגולציה חדשה (RIA) – פערי כוח בשיווק פירות וירקות טריים" (יוני 2019)
  4. הודעה לציבור - רישיונות לסיטונאים של פירות וירקות