פרסומים

​​בהמשך להחלטת הממשלה 2025 מיום  23.09.2014 בה הוטל על משרד החקלאות ופיתוח הכפר לפעול לקידום הפיתוח הכלכלי בענפי החקלאות והתיירות עבור האוכלוסייה הבדואית בנגב ובהמשך להחלטות הממשלה 3708 מיום 11.09.2011 ו- 2397 מיום 12.02.2017, משרד החקלאות ופיתוח הכפר רואה חשיבות רבה  חשיבות רבה לפיתוח התיירות הבדואית בנגב כמנוף חברתי וכלכלי. 
לאור האמור לעיל אנו מפרסמים נוהל זה של תמיכה בתלמידים מהחברה הבדואית בנגב המשתתפים בקורס להכשרת מורי דרך. קורס זה יהווה כמכשיר חשוב ליצירת שכבה מנהיגותית בתחום התיירות שתוביל את הפעילות התיירותית בישובים ותענה על הביקוש למורי דרך מוסמכים מהחברה הבדואית בנגב.
מצ"ב הנוהל בו מפורטים הגורמים הזכאים, אופן הגשת הבקשה ותנאי הסף.

את הבקשות יש להגיש עד לתאריך 30.6.2019.

נוהל תמיכה בהכשרת מורי דרך בחברה הבדואית בנגב