פרסומים

​​

 

 

התוכנית לפיתוח כלכלי-חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב - 2021-2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Bedouins_integration/publications/Pages/tihnun_mul_bitzuha.aspxהתוכנית לפיתוח כלכלי-חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב - 2021-2017
תמיכה בתלמידים מהחברה הבדואית בנגב הלומדים בקורס למורי דרך 2018 - 2019- הארכת הבקשות עד לתאריך 30.6.2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Bedouins_integration/publications/Pages/Tour_Guides_2018_19.aspxתמיכה בתלמידים מהחברה הבדואית בנגב הלומדים בקורס למורי דרך 2018 - 2019- הארכת הבקשות עד לתאריך 30.6.2019
פרוטוקול ישיבת ועדת היגוי בינמשרדית לתאריך 21.06.2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Bedouins_integration/publications/Pages/Vadat_Higuy.aspxפרוטוקול ישיבת ועדת היגוי בינמשרדית לתאריך 21.06.2018
טיוטת תמיכה בתלמידים מהחברה הבדואית בנגב הלומדים בקורס למורי דרך לשנים 2018 - 2019 – להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Bedouins_integration/publications/Pages/Tour_Guides_draft.aspxטיוטת תמיכה בתלמידים מהחברה הבדואית בנגב הלומדים בקורס למורי דרך לשנים 2018 - 2019 – להערות הציבור
פרוטוקול ישיבת ועדת היגוי בינמשרדית לתאריך 11.1.2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Bedouins_integration/publications/Pages/protocol_11_1_18.aspxפרוטוקול ישיבת ועדת היגוי בינמשרדית לתאריך 11.1.2018
פנייה לקבלת מידע (RFI) - מניעת תאונות והגברת הבטיחות בקרב ילדים בחברה הבדואית בנגבhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Bedouins_integration/publications/Pages/Hatzaot_sapakim_beticut_yeladim_2016.aspxפנייה לקבלת מידע (RFI) - מניעת תאונות והגברת הבטיחות בקרב ילדים בחברה הבדואית בנגב
קול קורא לקורס מתכננים במגזר הכפרי - מחזור שמיני - 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Bedouins_integration/publications/Pages/Kurs_Metachnenim_migzar_kafri2017_kol-kore.aspxקול קורא לקורס מתכננים במגזר הכפרי - מחזור שמיני - 2017
ספר תוכניות עבודה התוכנית לפיתוח כלכלי-חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 2021-2017 (ממשלת ישראל, החלטה מספר 2397)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Bedouins_integration/publications/Pages/decision_2397.aspxספר תוכניות עבודה התוכנית לפיתוח כלכלי-חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 2021-2017 (ממשלת ישראל, החלטה מספר 2397)
החלטת ממשלה 3708 - התכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגבhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Bedouins_integration/publications/Pages/decision_3708.aspxהחלטת ממשלה 3708 - התכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב
עמדת מטה היישום באשר למענקי האיזון לרשויות הקיימותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Bedouins_integration/publications/Pages/emda_maanakey_izun.aspxעמדת מטה היישום באשר למענקי האיזון לרשויות הקיימותעמדת מטה היישום באשר למענקי האיזון לרשויות הקיימות
החלטת ממשלה 3708 - תכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסיה הבדואיתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Bedouins_integration/publications/Pages/gov_decision_3708.aspxהחלטת ממשלה 3708 - תכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסיה הבדואיתהחלטת ממשלה 3708 - תכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסיה הבדואית
החלטת ממשלה 3707 - הסדרת התיישבות הבדואים בנגבhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Bedouins_integration/publications/Pages/hachlata_3707.aspxהחלטת ממשלה 3707 - הסדרת התיישבות הבדואים בנגבהחלטת ממשלה 3707
הצעת חוק הסדרת התיישבות בדואים בנגב התשע"ג 2013https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Bedouins_integration/publications/Pages/hatzaat_chok_hasdara.aspxהצעת חוק הסדרת התיישבות בדואים בנגב התשע"ג 2013הצעת חוק הסדרת התיישבות בדואים בנגב התשע"ג 2013
פרוטוקול ישיבה מספר 70 של הממשלה ה33 מיום 23.07.2014https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Bedouins_integration/publications/Pages/protocol_yeshiva_70_23.07.14.aspxפרוטוקול ישיבה מספר 70 של הממשלה ה33 מיום 23.07.2014פרוטוקול ישיבה מספר 70 של הממשלה ה33 מיום 23.07.2014
תכנית עבודה 2015 - פיתוח והתיישבות הבדואים בנגבhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Bedouins_integration/publications/Pages/tochnit_avoda_2015.aspxתכנית עבודה 2015 - פיתוח והתיישבות הבדואים בנגבתכנית עבודה 2015 - פיתוח והתיישבות הבדואים בנגב
טיוטת עיקרי מדיניות - רקע וקווי פעולה בהעדר חקיקהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Bedouins_integration/publications/Pages/tyotat_mediniut.aspxטיוטת עיקרי מדיניות - רקע וקווי פעולה בהעדר חקיקהטיוטת עיקרי מדיניות