הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות, ההתיישבות והכפר

 

 

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

הרשות לתכנון הינה יחידת מטה הממונה על ארבעה אגפים בכירים ועוסקת במגוון תחומים ובהם: ייצוג במוסדות תכנון ובנייה, ייצוג במועצת מקרקעי ישראל וייזום החלטות מועצה בתחום הקרקע החקלאית והישובים הכפריים, ייזום ויישום החלטות ממשלה בנוגע למרחב הכפרי ולהתיישבות הכפרית. הרשות לתכנון מונה 24 עובדים סך הכול. 
הרשות לתכנון (או בשמותיה הקודמים "המרכז המשותף לתכנון ולפיתוח חקלאי והתיישבותי", "המרכז לתכנון", "מינהל התכנון") פועלת במשרד החקלאות עוד משנות ה- 60. הרשות לתכנון איננה רשות סטטוטורית, אך קיימים כמה תפקידים  שניתנו לה מתוקף החלטות מינהל מקרקעי ישראל, והם בעיקר לעניין פעילות ועדת פרוגרמות וועדת הקרקעות עליונה ביחס לקרקע חקלאית. בעת שהוקמה הרשות לתכנון החקלאות, ההתיישבות והכפר במשרד החקלאות נהוגה הייתה מדיניות תכנונית חקלאית על פיה כל פעילות חקלאית התקיימה בדרך של מכסות. לצורך קביעה, יישום ומעקב אחר מדיניות המכסות דאז, נוצרו/נקבעו יחידות ואגפים ברשות לתכנון. במשך השנים חלו שינויים בחקלאות ובכפר, ומתוך כך גם במדיניות התכנונית החקלאית ובמבנה הכפר, אשר קלט במשך העשור האחרון אוכלוסיות שאינן חקלאיות.

על הרשות לתכנון בהרחבה


רשות לתכנון

 

 

 

 

פיתוח מיזמים תירותייםתכנון ופיתוח הכפררשות לתכנוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/Pages/pituach_meizamim_travel.aspxפיתוח מיזמים תירותיים16/10/2019 21:00:00{7589a976-77e7-45c0-ace5-6d3f79ce2acd}49f9f03e-1fdb-4e3e-a6d0-5d3f43c5009911
יישובים כפריים בשולי הערים "מדיניות וכלים לתכנון וניהול המרחב הכפרי בשולי ערים לשנת 2040תכנון ופיתוח הכפררשות לתכנוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/publications/Pages/yeshuvim_2040.aspxיישובים כפריים בשולי הערים "מדיניות וכלים לתכנון וניהול המרחב הכפרי בשולי ערים לשנת 204024/09/2019 21:00:00{580c0968-237c-40e9-9c2a-f07444bbaae8}5e5f6b8e-5f12-40c1-aac5-b9c2cb0d92ee2

 

 

ד"ר פרום אריכא רותיד"ר פרום אריכא רותי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461790פרום אריכא רותימנהלת הרשות לתכנוןבית דגן03-948557203-9485811Ruthif@moag.gov.il
תירוש יוחאיתירוש יוחאי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466949תירוש יוחאימנהל תחום מידע ו-GIS03-9485484YochaiT@moag.gov.il
גרינברג ניבהגרינברג ניבה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461719גרינברג ניבהרכזת בכירה לתמיכותבית דגן03-9485558nivag@moag.gov.il
צור עומרצור עומר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466651צור עומרמנהל תחום בכיר גרעינים משימתיים;ממונה על חוק ההתיישבות החקלאית03-948544503-9485811omerz@moag.gov.il

 

 

פנייה להגשת תכניות מקדימות לדו-שימוש באנרגיות מתחדשות בשטחים חקלאייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/publications/Pages/Agro-Volts_Energy_Agriculture.aspxפנייה להגשת תכניות מקדימות לדו-שימוש באנרגיות מתחדשות בשטחים חקלאיים10/05/2021 21:00:00
הבהרה בנוגע לפרסום נוהל התמיכה בתכנון מוקדם של מתחמים עבור לולי הטלה - 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/benefits/Pages/havhara_chicken_coops.aspxהבהרה בנוגע לפרסום נוהל התמיכה בתכנון מוקדם של מתחמים עבור לולי הטלה - 202120/02/2021 22:00:00
תכנון מוקדם של מתחמים עבור לולי הטלה - 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Pages/Support_chicken_coops.aspxתכנון מוקדם של מתחמים עבור לולי הטלה - 202101/02/2021 22:00:00
תכנון מוקדם של מתחמים עבור לולי הטלה - 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/benefits/Pages/Support_chicken_coops.aspxתכנון מוקדם של מתחמים עבור לולי הטלה - 202101/02/2021 22:00:00

 

 

 

 

 

 

<a href="/Procedures"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif" />Procedures</a>נהלים וטפסים