נוהלי תמיכה

כדי לקדם את המשך יישום המהלך לשדרוג ענף ההטלה, המשרד מעוניין לתמוך בתכנון מוקדם של מתחמי לולים נוספים אשר לא זכו לתמיכה במסגרת נוהל התמיכה בפיתוח מתחמים עבור לולי הטלה -  2019.
יובהר כי תמיכה בתכנון מוקדם איננה מחייבת את המשרד לתמיכות נוספות בפיתוח ובהקמת הלולים או בפינוי לולים ישנים הנדרש בתוכנית. 
התכנון המוקדם יאפשר להגיש בקשה להיתר בנייה לוועדה המקומית אולם מחובת היישוב יהיה להשלים את הגשת הבקשה להיתר לוועדה המקומית/המרחבים ולהשלים את כל הנדרש להוצאת היתר בנייה.
כחלק ממגמת המשרד לקדם רווחת בעלי חיים בכלל ורווחת מטילות בפרט, יוענק ניקוד נוסף למתחמים שיכללו לולים נטולי כלובים. 
ניתן להגיש את הבקשה למשרדי מחוז גליל גולן בתקופה שבין מועד פרסום הנוהל ועד 30.5.202

איש הקשר לפניות 

הרשות לתכנון - מר יוחאי תירוש - YochaiT@moag.gov.il 
טלפון: 03-9485417 נייד 050-2396908

מחוז גליל גולן - מר פארוק דבור faroukd@moag.gov.il 
טלפון: 04-6816100 נייד: 050-6241668


 

 

הודעה בדבר אזורים אסורים לדיג בים כנרת בשטחי הבטיחה ומגדל-גינוסרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2021/Pages/betiha_2021.aspxהודעה בדבר אזורים אסורים לדיג בים כנרת בשטחי הבטיחה ומגדל-גינוסראיסור דיג באזורי הכנרת לשנת 2021, השבתת הדיג בכנרת לשנת 2021
הודעה על אפשרות להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2021 על ידי חקלאים נעדרי זכאות בשנת 2021https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/hamlaza_oved_zar2021.aspxהודעה על אפשרות להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2021 על ידי חקלאים נעדרי זכאות בשנת 2021
המדינה תתמוך בחקלאי עוטף עזה שיקדימו לקצור את שדות החיטה והשעורה בהיקף של עד 8 מיליון ש״חhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2021/Pages/gaza.aspxהמדינה תתמוך בחקלאי עוטף עזה שיקדימו לקצור את שדות החיטה והשעורה בהיקף של עד 8 מיליון ש״ח