​​​החטיבה להתיישבות - מדיניות, מטרות ויעדים לשנת 2017 - 2018​​

"כמה גדולה היא המעלה של מי שמשתוקק ליישב ארץ הקודש אפילו לשם התכלית החומרית של הכלל, כי אצל הכלל יהפך תמיד כל עניין גשמי לרוחני, והתכלית העליונה בוא תבוא על ידי חיבור עם ה' בארץ ה'" (הרב קוק, עולת ראי"ה).

בהתאם לסעיף 7(א) להחלטת ממשלה מספר 1998, מיום ז' תשרי תשע"ו, 9.10.16: "אצילת סמכויות הממשלה בתחום ההתיישבות והסדרת מערכת היחסים שבין ממשלת ישראל והחטיבה להתיישבות", מוטל על שר החקלאות ופיתוח הכפר לקבוע את יעדי תכנית העבודה השנתית של החטיבה להתיישבות ואת מטרותיה באופן מפורט, לרבות יעדים ומטרות רב שנתיים היכן שנדרשים ואת סדרי העדיפויות להשגתם, בכפוף למדיניות הממשלה. 

מדיניות לשנים 2017 ו- 2018
מטרת תכנית העבודה של החטיבה להתיישבות הינה לפעול לצמיחת ההתיישבות הכפרית בהיבטים דמוגרפיים, כלכליים וחברתיים, להרחבת יישובים, לקליטת מתיישבים, לפיתוח ולשיפור תשתיות היישובים וליצירת חוסן כלכלי וחברתי, בדגש על יישובים מאוימים, סמוכי הגבול והפריפריה.
לשם חיזוק וביסוס ההתיישבות ולשם הרחבתה, צמיחתה והתחדשותה, פעילות החטיבה להתיישבות בשנים 2017 ו-2018 תהיה מגוונת ורב תחומית אך ממוקדת באזורי הפריפריה. 
לשם מימוש יעדיה, החטיבה להתיישבות תפעל לביצוע הפעולות הבאות: 
תכנון אדריכלי, תכנון אזורי ותכנון פיזי מפורט; סיוע בהקמת יישובים ופיתוחם על ידי השקעות בתשתיות למגורים זמניים ובתשתיות לתעסוקה ואמצעי יצור – ברמת הפרט, היישוב והאזור; ייעוץ וליווי כלכלי וניהולי; ליווי, טיפול וסיוע חברתי קהילתי – ברמת הפרט, היישוב והקהילה והאזור; קליטה ואכלוס לרבות קליטת עליה בהתיישבות הכפרית; סיוע למערכות תומכות אזוריות;
וביתר פירוט: 

  1. הקמת יישובים חדשים בהתאם להחלטות ממשלה בשיתוף או בתיאום עם משרד הבינוי והשיכון ובכלל זה תכנון לשלביו השונים, הקמת אתרי ביניים ליישובי הקבע וגיבוש הקהילה שתתיישב ביישוב הקבע תוך מתן טיפול כוללני ליישוב. במכלול פעולות אלה תקדם החטיבה להתיישבות תכנון של חבלי התיישבות ושל ישובים חדשים בהתאם להחלטות ממשלה, ובהם יישובי מבואות ערד בנגב המזרחי, ישוב דרוזי חדש והישוב שיבולת בגליל התחתון.
  2. פעילות ביישובים חלשים וביישובים חדשים, לרבות סיוע בשיקום ופיתוח תשתיות.  במכלול פעולות אלה, החטיבה להתיישבות תסייע לישובים כפריים באזורי הפריפריה, בדגש על ישובים דלי אוכלוסין, ישובים חדשים וישובים חלשים מבחינה חברתית כלכלית לקראת צמיחה והתחדשות, בהם הסיוע עשוי להוות מנוף לשינוי מגמה ולעידוד צמיחתם.
  3. סיוע קהילתי ליישובים למטרת קליטת תושבים חדשים, בכלל זה סיוע בדרכים לשיווק היישוב והאזור. 
  4. תמיכה ועידוד ממשלתית לקיום ופיתוח יזמות במרחב התיישבותי בתחומים שונים, כגון: תיירות ונופש, עיבוד תוצרת חקלאית, פעילות נלוות לחקלאות.
  5. חיזוק הבסיס התעסוקתי ועידוד קליטת משפחות חדשות בדגש על יישובים מאוימים וצמודי גדר ובכלל זה עידוד התיירות הכפרית והיזמות. 
  6. חיזוק, שיקום והבראת יישובים מוחלשים הסובלים, בין היתר, מאיום בטחוני או מתת אכלוס קיצוני.
  7. יצירת מנגנונים ועוגני צמיחה אזורים אשר יתמכו בישובים הכפריים בתחומי כלכלה ותעסוקה, קליטה, חינוך, קהילה וחברה.

הנושאים ותחומי הפעולה שנכללו במדיניות שלעיל נועדו לתרום ליישום מדיניות הממשלה המבקשת לחזק את התיישבות באזורים שונים, תוך דגש על יישובים הנמצאים בפריפריה ובפריפריה הקשה. פעילות מלאה זו תתרום לפיזור האוכלוסייה ולצמיחת ההתיישבות באזורי עדיפות לאומית. 

 
חטיבה להתיישבות

 

 

 

 

טיוטה להערות הציבור נהל תמיכה בנושא מבנים יבילים וקיימים ותשתיות למבנים המיועדים לקליטה לשנים 2018 - 2019 חטיבה להתיישבותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/pirsumim/Pages/Noal_Tmicha_Mivnim_Draft.aspxטיוטה להערות הציבור נהל תמיכה בנושא מבנים יבילים וקיימים ותשתיות למבנים המיועדים לקליטה לשנים 2018 - 2019 17/04/2019 21:00:00{69dcff98-6a92-4693-b429-6bb7381e36d4}5dfaf9ce-9ce0-412e-82c4-a1a1d00ef39322
נהל תמיכה בתחום חברה וקליטה לשנים 2018-2019 – מס' קול קורא 10332תמיכותחטיבה להתיישבותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/pirsumim/Pages/Tmicha_Society.aspxנהל תמיכה בתחום חברה וקליטה לשנים 2018-2019 – מס' קול קורא 1033227/02/2019 22:00:00{69dcff98-6a92-4693-b429-6bb7381e36d4}5dfaf9ce-9ce0-412e-82c4-a1a1d00ef39320
נוהל להערות הציבור לפעילויות בתחום חברה וקליטה לשנים 2018 - 2019 חטיבה להתיישבותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/pirsumim/Pages/Noal_Klita.aspxנוהל להערות הציבור לפעילויות בתחום חברה וקליטה לשנים 2018 - 2019 31/10/2018 22:00:00{69dcff98-6a92-4693-b429-6bb7381e36d4}5dfaf9ce-9ce0-412e-82c4-a1a1d00ef39315
מסמך מדיניות השרחטיבה להתיישבותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/Pages/chativa_hityashvut.aspxמסמך מדיניות השר17/06/2017 21:00:00{2260c91e-7761-4101-937f-8a4c90fe1263}f6ce5f9f-9f97-4ce5-9ed3-88cd1a8e522e7

 

 

 

 

טיוטה להערות הציבור נהל תמיכה בנושא מתן תמיכה ליזמות עסקית - 2019 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/pirsumim/Pages/Tmicha_Entrepreneurship_Draft.aspxטיוטה להערות הציבור נהל תמיכה בנושא מתן תמיכה ליזמות עסקית - 2019 30/06/2019 21:00:00
נוהל תמיכה בתחום תשתיות למיזמים מחוללי שינוי לשנים 2018-2019 – מס' קול קורא 10333https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/pirsumim/Pages/Tmicha_Projects.aspxנוהל תמיכה בתחום תשתיות למיזמים מחוללי שינוי לשנים 2018-2019 – מס' קול קורא 1033327/02/2019 22:00:00
החטיבה להתיישבות – טיוטת תכנית העבודה לשנת 2019 להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/pirsumim/Pages/settlement_division_working_plan.aspxהחטיבה להתיישבות – טיוטת תכנית העבודה לשנת 2019 להערות הציבור21/01/2019 22:00:00
טיוטת נוהל תמיכה בנושאי תשתיות למיזמים מחוללי שינוי - לשנים 2018/19 להערות התיבור (החטיבה להתיישבות)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/pirsumim/Pages/draft_tashtiot.aspxטיוטת נוהל תמיכה בנושאי תשתיות למיזמים מחוללי שינוי - לשנים 2018/19 להערות התיבור (החטיבה להתיישבות)28/11/2018 22:00:00