​​​​​​chativa_lehityashvut.jpg


האגף לתכנון ובקרה הוקם מכוח החלטת ממשלה מס' 1998 מיום 9.10.2016 במטרה לבצע בקרה ממשלתית על עבודת החטיבה להתיישבות: 

סדרי התקשרות, פיקוח, בקרה ופעילות על-פי עקרונות של מינהל תקין

ב​התאם להחלטת הממשלה מס' 15 מיום 19.05.2015 בעניין החטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית העולמית, משרד החקלאות הוא המשרד האחראי על תכלול העבודה מול החטיבה. בהתאם, בכל עניין הכרוך ביישומה של החלטת ממשלה זו, תפעל החטיבה על-פי הנחיות הגורם המקצועי האמון על ההתקשרות עם החטיבה ועל הפיקוח עליה, במשרד החקלאות.

הגורם המקצועי האמון על ההתקשרות עם החטיבה ופיקוח על פעילותה תהיה יחידה ייעודית במשרד החקלאות אשר תהיה אחראית לתכלול תכנית העבודה המפורטת, ניהול ההתקשרויות עם החטיבה וביצוע בקרה ופיקוח על פעילות החטיבה.

תכנון ובקרה (חט"ל)

 

 

 

 

 

 

צור עומרצור עומר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466651צור עומרמנהל תחום בכיר גרעינים משימתיים;ממונה על חוק ההתיישבות החקלאית03-948544503-9485811omerz@moag.gov.il
אילריונוב טטיאנהאילריונוב טטיאנה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466967אילריונוב טטיאנהמנהלת תחום בכיר לפיתוח כלכלי חברתי03-9485741Tatianai@moag.gov.il
דאבוש יעקבדאבוש יעקב{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466966דאבוש יעקבמנהל תחום פיתוח תשתיות03-9485293JacobD@moag.gov.il
מאיר אבימאיר אבי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466968מאיר אבימנהל אגף בכיר תכנון ובקרה03-9485880AviM@moag.gov.il