נוהלי תמיכה

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מפרסם בזאת מבחנים לצורך תמיכה בגרעינים משימתיים לשנת 2020.
ניתן להגיש בקשות תמיכה לפי מבחנים אלה בהתאם להוראות סעיף 3 א' לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

בקשות תמיכה ניתן להעביר עד ליום ה', 23.1.2020, כ"ו בטבת תש"פ, בשעה 13:00 באמצעות מערכת מרכב"ה (מספר הקול קורא במערכת המרכב"ה הוא 11582) על פי תנאי מבחני התמיכה.
לא תתקבלנה בקשות אשר יוגשו לאחר מועד זה ובדרכים אחרות.

יודגש כי מתן התמיכה בפועל הוא בכפוף לאישור תקציב המדינה לשנת 2020, וכי אין ודאות שייקבע תקציב לנושא התמיכה, לרבות תקציב לתשלום מקדמות, ומה יהיה שיעורו ככל שיקבע, ומשכך האחריות על ביצוע הפעילות הנתמכת בטרם אושרה התמיכה היא על מוסד הציבור בלבד. כמו כן, לא תתקבל כל החלטה סופית בדבר חלוקת התמיכה והיקפה המאושרת לכל אחד ממוסדות הציבור המבקשים תמיכה עד לאחר אישור תקציב המדינה לשנת 2020.


​​מבחנים לצורך תמיכה בגרעינים משימתיים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר למוסדות ציבור
נוהל הגשת דוחות ביצוע עבור התחייבויות לתמיכה בשכר ופעולות לשנת 2020– גרעיני משימה 
תיקון הנוהל לתמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור
טפסים נלווים למבחני תמיכה גרעיני משימה 2020 - שכר ופעולות לפעילות המבוצעת בתקופה שבין 1.1.2020 - 31.12.2020
טופס הקמת ספק
טופסי הגשה גרעין - תמיכה בשכר ופעולות 2020
טופסי הגשה יזם - תמיכה בשכר ופעולות 2020