נוהלי תמיכה

​​מטרת מסמך זה הינה לחדד את נהלי העבודה תוך שמירה על מנהל תקין, עמידה בהוראות החוק ובכללם סעיף 3א' לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 , תקנות חובת המכרזים, התשנ"ב- 1992 והתכ"ם, ובהתאם להחלטות הממשלה הרלוונטיות ולמדיניות המשרד.

על מנת לטפל בדוח ביצוע הנכם מתבקשים להעביר לכתובת דוא"ל  garinim@moag.gov.il​ דוח ביצוע נפרד לכל גרעין וגרעין, יש לציין בנושא של הודעת הדוא"ל: "הגשת דוח ביצוע 2019 עבור - שם הגרעין הספציפי".

נוהל הגשת דוחות ביצוע עבור תמיכה בשכר ופעולות

דוח ביצוע גרעין - תמיכות בשכר ופעולות