פרסומים

​​​​משתתפים – חברי הוועדה:
ד"ר רותי פרום אריכא – יו"ר הועדה
עומר צור – הרשות לתכנון, מנהל תחום בכיר גרעינים משימתיים, מרכז הוועדה
עו"ד חנאן טוחי – יועצת משפטית, הלשכה המשפטית
רו"ח דיקלה רייזנר אלקיים – ס. חשב המשרד
רו"ח שני אלקבץ – נציגת חשב המשרד

משתתפים נוספים:
רו"ח רמי אלחנתי- משרד רו"ח מלווה מטעם החשב הכללי.
בהתאם להחלטת ועדת תמיכות מיום ה- 8.7.2018 במסגרתה נפסלה בקשתם של שני הגרעינים המפורטים מטה, ובהמשך להתכתבות עם עו"ד חנן ארליך, ממונה המחלקה למשפט ציבורי-מנהלי, ייעוץ וחקיקה מטעם משרד המשפטים. התקיים דיון נוסף בעניינם. ומבירור בדבר הסיבות לפסילתם, עלה כי נפלו טעויות בבדיקה וכי הגרעינים עומדים בתנאי הסף, וזכאים לתמיכה.

1. גרעין עולים ליובאוויטש חיפה- 246,235 ₪. 
2. גרעין תומכי תמימים ליובאוויטש רמת אביב- 177,574 ₪.

פרוטוקול ועדת תמיכות חתום - עררים שכר ופעולות גרעינים (לא נגיש, סרוק וחתום, טקסט נגיש לעיל)​

 

 

נוהל סיוע לאישור תכנית במסגרת הוועדה לגידולים חדשים וטכנולוגיות חדשות (גד"ח) לשנים 2020 - 2022https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/gadach_20_22.aspxנוהל סיוע לאישור תכנית במסגרת הוועדה לגידולים חדשים וטכנולוגיות חדשות (גד"ח) לשנים 2020 - 2022
תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/nohal_shtachim_ptuchim_2020.aspxתמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2020
נוהל תמיכה ישירה במגדלי דגי בריכות ובדייגי הכנרת – לשנים 2020 - 2023https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/support_daig.aspxנוהל תמיכה ישירה במגדלי דגי בריכות ובדייגי הכנרת – לשנים 2020 - 2023