פרסומים

​משתתפים – חברי הוועדה:
ד"ר רותי פרום אריכא – יו"ר הועדה
עומר צור – הרשות לתכנון, מנהל תחום בכיר גרעינים משימתיים, מרכז הוועדה
עו"ד חנאן טוחי – יועצת משפטית, הלשכה המשפטית
רו"ח דיקלה רייזנר אלקיים – ס. חשב המשרד
רו"ח שני אלקבץ – נציגת חשב המשרד

משתתפים נוספים:
רו"ח רמי אלחנתי- משרד רו"ח מלווה מטעם החשב הכללי.
בהתאם להחלטת ועדת תמיכות מיום ה- 8.7.2018 במסגרתה נפסלה בקשתם של שני הגרעינים המפורטים מטה, ובהמשך להתכתבות עם עו"ד חנן ארליך, ממונה המחלקה למשפט ציבורי-מנהלי, ייעוץ וחקיקה מטעם משרד המשפטים. התקיים דיון נוסף בעניינם. ומבירור בדבר הסיבות לפסילתם, עלה כי נפלו טעויות בבדיקה וכי הגרעינים עומדים בתנאי הסף, וזכאים לתמיכה.

1. גרעין עולים ליובאוויטש חיפה- 246,235 ₪. 
2. גרעין תומכי תמימים ליובאוויטש רמת אביב- 177,574 ₪.

פרוטוקול ועדת תמיכות חתום - עררים שכר ופעולות גרעינים (לא נגיש, סרוק וחתום, טקסט נגיש לעיל)​

 

 

נוהל תמיכה להספקת תוצרת ארוזה ולבחינת טכנולוגיות ואמצעים לצמצום אובדן מזון במגזר הקמעוני לשנים 2021-2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/nehalim/Pages/tozeret_aruza.aspxנוהל תמיכה להספקת תוצרת ארוזה ולבחינת טכנולוגיות ואמצעים לצמצום אובדן מזון במגזר הקמעוני לשנים 2021-2019
נוהל תמיכה במציאת פתרונות טכנולוגים לאיתור עש התפוח המדומהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Noal_Tmicha_Potato.aspxנוהל תמיכה במציאת פתרונות טכנולוגים לאיתור עש התפוח המדומה
נוהל תמיכה בפריצה סלילה ושיקום דרכים חקלאיות, במגזר המיעוטים, לשנת 2019 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/slila_ve_shikum.aspxנוהל תמיכה בפריצה סלילה ושיקום דרכים חקלאיות, במגזר המיעוטים, לשנת 2019