פרסומים

​לתשומת לב: חישוב תקציב התמיכה נעשה לפי סכום קבוע של 24 מיליון ₪. 10% מגובה התקציב מחולק ליזמי גרעינים ו 90% לגרעינים המשימתיים. גובה התקציב עלול להשתנות ועל כן הרשימה והסכומים המופיעים בה אינם סופיים.

יודגש כי המשרד אינו מתחייב לשלם את הסכומים המופיעים בטבלה אשר ייתכן וישתנו. גובה התמיכה הסופי יקבע על פי התקציב הסופי, ועל פי רשימה סופית של הגופים הזכאים לתמיכה, זאת לאחר השלמת בדיקות ואישור רו"ח המלווה, וכן אישור ועדת התמיכות של המשרד.