פרסומים

​אנו מזמינים את הציבור לשלוח שאלות והבהרות נדרשות בנושא מבחני התמיכה / טפסי ההגשה.
את השאלות יש לשלוח באמצעות דוא"ל garinim@moag.gov.il ​עד ליום 3.1.2019 בשעה 12:00.
התייחסות המשרד לשאלות תפורסם בדף גרעיני המשימה באתר המשרד.

שאלות אשר תועברנה במועד מאוחר מזה הקבוע לעיל, לא תענינה.​​​​