פרסומים

​​הוועדה דנה בבקשותיהן של שלוש עמותות, שלא הצליחו להשלים את הליך הגשת הבקשה עד למועד האחרון שנקבע בנוהל במערכת מרכב"ה, מנימוקים שונים שפורטו. עוד נדון נושא אי שליחת בקשות שהועלו למרכב"ה.


תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישבת ועדת התמיכות מיום 8.4.18 (מונגש)

תמיכות בשכר ופעולות גריעיני משימה​ ,פרוטוקול ועדת תמיכות - שכר ופעולות גרעינים 8.04.2018 (חתום - לא מונגש)

טבלת גרעינים משימתיים הזכאים למקדמה לשנת 2018 (מונגש)

טבלת גרעינים משימתיים הזכאים למקדמה לשנת 2018 (סרוק - לא מונגש)