פרסומים

​​משתתפים – חברי הוועדה:
ד"ר רותי פרום אריכא – יו"ר הועדה
עו"ד חנאן טוחי – יועצת משפטית, הלשכה המשפטית
דיקלה רייזנר אלקיים – ס. חשב המשרד
עומר צור – הרשות לתכנון, מנהל תחום בכיר גרעינים משימתיים, מרכז הוועדה
משתתפים נוספים:
ניבה גרינברג – הרשות לתכנון
רו"ח אורית אברמוב – משרד רו"ח מלווה מטעם החשב הכללי
רו"ח אורית לינר – נציגת חברת הבקרה בן דוד, שלוי, קופ ושות'
רו"ח מורן אברהמי – נציגת חברת הבקרה בן דוד, שלוי, קופ ושות'

א. בעקבות תוספת תקציב בגובה 6,150,000 ₪ לתקנת הגרעינים המשימתיים שמספרה 33080105 בוצע חישוב מחודש לפיו תבוצע חלוקה נוספת של תקציב בגובה 13,672,698 ₪. התקציב הכולל לחלוקה תוקן ל: 40,287,569 ₪. ע"מ לקבוע את סכום החלוקה נסקרו דוחות הביצוע הסופיים שהוגשו לשנת 2018 ו/או אושרו ומכאן חושבה יתרה של 5.73 מלש"ח לשנת 2018 ו- 3.94 מלש"ח לשנת 2017. טבלת חלוקת התקציב, הינה לצורך הצגת החישוב בלבד. אישור התמיכה יהיה בכפוף להתחייבות חתומה ומאושרת שתועבר לגרעין המשימתי, לאחר בדיקת רו"ח, השלמת דרישות ובדיקת חפיפת תחומי פעילות מול משרדי ממשלה נוספים.

ב. במסגרת חישוב חלוקת התקציב מחדש נלקחו בחשבון הערות שהתקבלו בעניין שיוך גיאוגרפי מדויק של שכונת הפעילות ביחס לשכונת שיקום. חלוקת הניקוד עודכנה בהתאם לקבוע במבחני התמיכה.

ג. פירוט מרכיבי תוספת התקציב מובאים בטבלה הבאה:

תקציב: 
תקציב שנותר בתקנה כולל תוספת לאחר ההתחייבויות 15,258,760
התחייבויות 2019 שחויבו 17,091,922
סגירת התחייבויות 2018 (משוער)5,733,422
סגירת התחייבויות 2017 3,944,196
יתרה לאחר ביטול התחייבויות 2017-201842,028,300
שימושים: 
ערעורים שעדיין בטיפול וטרם שולמו690,731
הרחבת תקציב חב' אשחר 50,000
מחקר והערכה של גרעיני משימה1,000,000
סה"כ תקציב גרעינים40,287,569
התחייבויות שאושרו בתקציב 2019 (בניכוי ערעורים שנפסלו)26,614,871
תוספת התקציב לחלוקה נוספת13,672,698​

​ד.טבלת חלוקת תקציב מצורפת כנספח לפרוטוקול זה 

פרוטוקול ועדת תמיכות - גרעינים משימתיים מיום 15.9.2019​ (לא נגיש, סרוק וחתום, טקסט נגיש לעיל)
ניקוד 2019 תקציב נוסף לחלוקה
​​​