פרסומים

​​

לתשומת לב: חישוב תקציב התמיכה נעשה לפי סכום קבוע של 30 מיליון ₪. גובה התקציב עלול להשתנות ועל כן הרשימה והסכומים המופיעים בה אינם סופיים.

יודגש כי המשרד אינו מתחייב לשלם את הסכומים המופיעים בטבלה אשר ייתכן וישתנו. גובה התמיכה הסופי יקבע על פי התקציב הסופי, ועל פי רשימה סופית של הגופים הזכאים לתמיכה, זאת לאחר דיון בעררים, בדיקות ואישור רו"ח המלווה, וכן אישור ועדת התמיכות של המשרד.


טבלת סכומי תמיכה לשנת 2018 - בכפוף לאישור ועדת תמיכות