פרסומים

​​​​​​​הוועדה דנה בדוחות שביצעה חברת הבקרה לגרעינים המשימתיים ואשר בחנו את פעילותם בשנים 2016 ו-2017.


תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישבת ועדת התמיכות מיום 11.03.2018(מונגש)

תמיכות בשכר ופעולות גריעיני משימה​ ,פרוטוקול ועדת תמיכות - שכר ופעולות גרעינים 11.03.2018 (חתום - לא מונגש)

שאלות ותשובות - מבחני תמיכה 2018 גרעינים