פרסומים

אנו מזמינים את הציבור לשלוח שאלות והבהרות נדרשות בנושא מבחני התמיכה / טפסי ההגשה.

את השאלות יש לשלוח באמצעות דוא"ל garinim@moag.gov.il עד ליום 8.3.2018 בשעה 10:00.

התייחסות המשרד לשאלות תפורסם בדף גרעיני המשימה באתר המשרד.