בהתאם לסעיף 7(ב) להחלטת הממשלה מספר 1998, מיום 9.10.16: "אצילת סמכויות הממשלה בתחום ההתיישבות והסדרת מערכת היחסים שבין ממשלת ישראל והחטיבה להתיישבות", ולאחר פרסום מסמך מדיניות השר בהתאם לסעיף 7(א) להחלטת הממשלה, הטיל מנכ"ל החטיבה להתיישבות על עובדי החטיבה לגבש טיוטת תכנית עבודה שנתית מפורטת לשנת 2020 בהתאם להנחיות ודגשים שהוגדרו במסמך המדיניות אשר פורסם לציבור בפברואר 2020.

מאחר וטרם אושר תקציב מדינה לשנת 2020 תכנית העבודה מתייחסת למשימות לתקציב שניתן לממש בעת הזאת.

הטיוטה גובשה לאור היעדים והמטרות שקבע השר במסמך המדיניות והיא כוללת פירוט של כלל המשימות שתבוצענה לשם השגת היעדים והמטרות במסמך המדיניות; פירוט של הוצאות התקורה לביצוען; לוחות זמנים ואבני דרך לביצוע; היקף כוח האדם; התקציב הנדרש; מדדי ביצוע וחסמים צפויים.

טיוטת תכנית העבודה השנתית נבחנה על ידי צוות מקצועי במשרד החקלאות אשר בו חברים, בין היתר, הגורם האחראי על פעילות החטיבה במשרד החקלאות האמור בסעיף 12 להחלטת הממשלה ושני סמנכ"לים מהמשרד. הצוות קיים היוועצות עם נציגי משרדי הממשלה הרלוונטיים בנוגע להיבטים בתכנית העבודה הקשורים לסמכויותיהם ותיאם עימם מניעת הפעלת סמכות מקבילה על ידי החטיבה וכן לשם מניעת כפל תקצוב.  

עובדי החטיבה עדכנו את תכנית העבודה השנתית בהתאם להנחיות הצוות המקצועי. 

כעת מועברת טיוטת תכנית העבודה לפרסום להערות הציבור, באתר האינטרנט של משרד החקלאות ובאתר האינטרנט של החטיבה להתיישבות.

לאחר פרסומה של תכנית העבודה השנתית להערות הציבור ובחינת ההערות על ידי הצוות המקצועי, תועבר התכנית לאישור השר או לאישורו בשינויים.


מועד פרסום טיוטת תכנית העבודה של החטיבה להתיישבות לשנת 2020 16.6.20.
ניתן להגיש הערות לתכנית העבודה עד ליום – 1.7.2020 בשעה 15:00.
כתובת להגשת הערות בדואר אלקטרוני בלבד – hityashvut@moag.gov.il


תכנית העבודה השנתית של החטיבה להתיישבות לשנת 2020