בהתאם לסעיף 7(ב) להחלטת הממשלה מספר 1998, מיום 9.10.16: "אצילת סמכויות הממשלה בתחום ההתיישבות והסדרת מערכת היחסים שבין ממשלת ישראל והחטיבה להתיישבות",  אנו מבקשים לעדכן את תכנית העבודה לשנת 2018 ולהכליל בה ביצוע פרויקט פיתוח מתחמים עבור לולי הטלה בהתאם לדרישות משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן :"משרד החקלאות") כפי שייקבעו במסגרת קול קורא אותו יערוך וישפוט משרד החקלאות. ביצוע הפרויקט ע"י החטיבה להתיישבות ייעשה בהתאם לדרישות וועדת התמיכות במשרד החקלאות ועד לגובה של 50 מיליון ₪.   ראו סעיף 7.4 בתכנית העבודה.

העדכון הנדרש גובש לאור היעדים והמטרות שקבע השר במסמך המדיניות.

העדכון נבחן על ידי צוות מקצועי במשרד החקלאות אשר בו חברים, בין היתר, הגורם האחראי על פעילות החטיבה במשרד החקלאות האמור בסעיף 12 להחלטת הממשלה  ושני סמנכ"לים מהמשרד. 

עובדי החטיבה עדכנו את תכנית העבודה השנתית בהתאם להנחיית הצוות המקצועי. 
כעת מועברת טיוטת עדכון תכנית העבודה לפרסום להערות הציבור, באתר האינטרנט של משרד החקלאות ובאתר האינטרנט של החטיבה להתיישבות. 
לאחר פרסומו של העדכון של תכנית העבודה להערות הציבור ובחינת ההערות על ידי הצוות המקצועי, תועבר התכנית לאישור השר או לאישורו בשינויים.

מועד פרסום תכנית העבודה של החטיבה להתיישבות לשנת 2018 26.11.18.

ניתן להגיש הערות לתכנית העבודה עד ליום – 6.12.18 בשעה 15:00.

כתובת להגשת הערות בדואר אלקטרוני בלבד – hityashvut@moag.gov.il