1. ​החטיבה להתיישבות מודיעה על ביטול קול קורא מס' 8620 לשנת 2017 בנושא טיפול נקודתי שפורסם ביום 30.10.2017.
  2. החטיבה להתיישבות מודיעה על האפשרות לקבל תמיכות בנושא: טיפול נקודתי, בהתיישבות הכפרית-חקלאית, עבור רשויות מקומיות ועבור ישובים כפריים בהתאם להגדרת ישוב כפרי על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עבור השנים 2017 – 2018.
הגשת בקשות התמיכה תתבצע באמצעות הרשויות המקומיות, בפורטל התמיכות האינטרנטי של המרכב"ה. 
בנוסף, יש לשלוח את כל מסמכי הבקשה ונספחיה לכתובת הדואר האלקטרוני במשרדי המרחב הרלבנטי ולהגיש למשרדי המרחב הרלוונטי עותק קשיח  מודפס של הבקשה. 

עבור כל אחת מהשנים 2017 – 2018 תוגש בקשה נפרדת.


את הבקשות יש להגיש עד ליום   29.4.2018. 

בקשת סיוע שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים על פי הנוהל המפורט באתר, או שלא תוגש עד למועד הנקוב לעיל, לא תובא לדיון בוועדת התמיכות.  

בקשות התמיכה עבור שנת 2018 תאושרנה בכפוף לחתימת ההתקשרות השנתית לשנת 2018 בין משרד החקלאות ופיתוח הכפר לבין ההסתדרות הציונית העולמית בהתאם להחלטת הממשלה מספר 1998.   לנספחים מצורפים​ (באתר החטיבה להתיישבות)