​​​​​​​​גובשה תכנית עבודה שנתית מפורטת לשנת 2017 בהתאם להנחיות ודגשים שהוגדרו במסמך המדיניות אשר פורסם לציבור ב-15 ביוני 2017.

הטיוטה של התוכנית גובשה לאור היעדים והמטרות שקבע השר במסמך המדיניות והיא כוללת פירוט של כלל המשימות שתבוצענה לשם השגת היעדים והמטרות במסמך המדיניות; פירוט של הוצאות התקורה לביצוען; לוחות זמנים ואבני דרך לביצוע; היקף כוח האדם; התקציב הנדרש; מדדי ביצוע וחסמים צפויים.

טיוטת תכנית העבודה השנתית נבחנה על ידי צוות מקצועי במשרד החקלאות. הצוות המקצועי קיים היוועצות עם משרד הבינוי והשיכון בנוגע להיבטים בתכנית העבודה הקשורים לסמכויותיו, לשם מניעת הפעלת סמכות מקבילה על ידי החטיבה ולשם מניעת כפל תקצוב. כמו כן נערכה פנייה ליועץ שר הביטחון.

אישור תכנית העבודה של החטיבה להתיישבות