​​​בהתאם לסעיף 7(ב) להחלטת הממשלה מספר 1998, מיום 9.10.16: "אצילת סמכויות הממשלה בתחום ההתיישבות והסדרת מערכת היחסים שבין ממשלת ישראל והחטיבה להתיישבות", ולאחר פרסום מסמך מדיניות השר בהתאם לסעיף 7(א) להחלטת הממשלה, הטיל מנכ"ל החטיבה להתיישבות על עובדי החטיבה לגבש טיוטת תכנית עבודה שנתית מפורטת לשנת 2017 בהתאם להנחיות ודגשים שהוגדרו במסמך המדיניות אשר פורסם לציבור ב-15 ביוני 2017.

הטיוטה גובשה לאור היעדים והמטרות שקבע השר במסמך המדיניות והיא כוללת פירוט של כלל המשימות שתבוצענה לשם השגת היעדים והמטרות במסמך המדיניות; פירוט של הוצאות התקורה לביצוען; לוחות זמנים ואבני דרך לביצוע; היקף כוח האדם; התקציב הנדרש; מדדי ביצוע וחסמים צפויים.

טיוטת תכנית העבודה השנתית נבחנה על ידי צוות מקצועי במשרד החקלאות אשר בו חברים, בין היתר, הגורם האחראי על פעילות החטיבה במשרד החקלאות האמור בסעיף 12 להחלטת הממשלה, ד"ר רותי פרום אריכא, ושני סמנכ"לים מהמשרד, צביקה כהן סמנכ"ל למימון והשקעות ורענן אמויאל מנהל אגף בכיר לתכנון וכלכלה. הצוות המקצועי קיים היוועצות עם משרד הבינוי והשיכון בנוגע להיבטים בתכנית העבודה הקשורים לסמכויותיו, לשם מניעת הפעלת סמכות מקבילה על ידי החטיבה ולשם מניעת כפל תקצוב. כמו כן נערכה פנייה ליועץ שר הביטחון.

עובדי החטיבה עדכנו את תכנית העבודה השנתית בהתאם להנחיות הצוות המקצועי.

לאחר פרסומה של תכנית העבודה השנתית להערות הציבור ובחינת ההערות על ידי הצוות המקצועי, תועבר התכנית לאישור השר או לאישורו בשינויים.


ניתן להגיש הערות לתכנית העבודה עד ליום – 23.8.2017 בשעה 15:00.

כתובת להגשת הערות בדואר אלקטרוני בלבד – hityashvut@moag.gov.il​

תכנית עבודה של החטיבה להתיישבות 2017  להערות הציבור - תקורות וריכוז תקציב