​​​​בהתאם למדיניות השר ולתכנית העבודה המאושרת של החטיבה להתיישבות לשנת 2017 – נערכת החטיבה להתיישבות ליישום התכנית באמצעות נהלי תמיכה לנושאים הכלולים בתכנית העבודה.

להלן מובאת טיוטת נוהל תמיכה ביישובים לטיפול נקודתי לשנת 2017 להערות הציבור.

​​​את ההערות יש לשלוח לד"ר רותי פרום אריכא בכתובת דוא"ל : hityashvut@moag.gov.il  עד לתאריך 28.9.2017 בשעה 12:00

​נוהל להערות ציבור – תמיכה ביישובים לטיפול נקודתי

ריכוז התייחסות להערות ציבור –תמיכה ביישובים לטיפול נקודתי