מ"מ מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מר צביקה כהן, אישר את פרסום נוהל חוק ההתיישבות, בנוסח המצ"ב.
נוהל זה מגדיר את אופן הטיפול בבקשות של בעלי זכויות לקבל היתרים לשימוש חורג לפי סעיף 2 לחוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים), התשכ"ז- וכן קובע כללים לעניין: פיקוח ואכיפה יזומה במקרים בהם עולה חשד להפרת החוק.
לבד מגוף הנוהל עצמו מצורפים הנספחים הרלבנטיים, שהנוהל מפנה אליהם.
המשרד מבקש להסב את תשומת הלב לעובדה, כי הואיל ומדובר בנוהל עבודה פנימי שיכולת השינוי שלו קלה ופשוטה יחסית, יש לראותו כנוהל עבודה "דינאמי", שיעבור אחת לתקופה, ריענון ובחינה מחודשת אל מול הפרקטיקה ולקחים שיעלו מעבודת השטח.
המשרד מבקש להזכיר עוד בהקשר זה, כי בעיצומם של ימים אלו יושבת ועדה שמונתה על ע"י מנכ"ל המשרד, בראשות הגב' שרה אייל (מנהל מחוז מרכז) לצורך בחינת יישום מדיניות חוק ההתיישבות.
אשר על כן, לא מן הנמנע כי להמלצותיה - ככל שיוחלט על יישומם באופן מלא או חלקי - תהיה בבוא היום השפעה על הוראות הנוהל.


לעיון בנוהל העבודה לחוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים), התשכ"ז - 1967 לחץ כאן

נספחים:

 

 

 

"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 22 - ספטמבר 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2018/Pages/village_development_newsletter22.aspx"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 22 - ספטמבר 2018
לראשונה, משרדי האוצר והחקלאות מאריכים את תקופת החוזה לקרקעות חקלאיות לתקופה של עד 21 שנה, במקום 3 שנים כיוםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Agricultural_land.aspxלראשונה, משרדי האוצר והחקלאות מאריכים את תקופת החוזה לקרקעות חקלאיות לתקופה של עד 21 שנה, במקום 3 שנים כיום
משרד החקלאות מקדם תנאים להקצאת קרקע למתחם טיפול ופיקוח על בעלי החיים המיובאים מחו"ל במטרה לאפשר פתיחת מקומות נוספיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/land_allocation-.aspxמשרד החקלאות מקדם תנאים להקצאת קרקע למתחם טיפול ופיקוח על בעלי החיים המיובאים מחו"ל במטרה לאפשר פתיחת מקומות נוספים