פרסומים

​בתאריך י"ג סיוון התשע"ו, 19 ביוני 2016, התקבלה החלטת ממשלה מספר 1561 בדבר תכנית סיוע מיוחדת לרשויות המקומיות באזור יהודה ושומרון ולתושביהן, לנוכח המצב הביטחוני. בהחלטה נקבע כי המשרד יפעל למתן סיוע לרשויות המקומיות באזור יהודה ושומרון לצורך הסבת מבנים יבילים למבני קבע ושיפוץ מבני ציבור לחיזוק הביטחון והבטיחות.  
מטרת התמיכה הינה ליישם את החלטת הממשלה מספר 1561.


מטרת הנוהל
לתמוך בהסבת מבנים יבילים למבני קבע ושיפוץ מבני ציבור לחיזוק הביטחון והבטיחות. המבנים ישרתו פרויקטים ציבוריים ופרויקטים אשר מהווים מנועי צמיחה ומחוללי שינוי בתחומי החברה, התרבות, הקהילה והפיתוח החברתי-כלכלי, באמצעות תמיכה במועצות אזוריות ומועצות מקומיות (להלן – המועצה או המועצות) בתחומי יהודה ושומרון. 

את ההערות ניתן להעביר עד ליום ג', 20/9/2016, י"ז אלול, בשעה 16:00, לכתובת: hagitbr@moag.gov.il
לא יתקבלו הערות שיוגשו לאחר מועד זה.

קול קורא - יישום החלטה 1561 -להערות הציבור 

החלטת ממשלה מספר: 1561   - מיום י"ג סיוון התשע"ו (19.06.2016)  

 

 

תכנית פיתוח הכפר-נוהל תמיכה לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2019/Pages/tochnit_pituach_2019.aspxתכנית פיתוח הכפר-נוהל תמיכה לשנת 2019
נוהל מתן חוות דעת משרד החקלאות ופיתוח הכפר להיתרי בנייה עבור מבנים חקלאיים ומבנים לשימושים נלווים לפעילות חקלאיתhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/heteri_bniya.aspxנוהל מתן חוות דעת משרד החקלאות ופיתוח הכפר להיתרי בנייה עבור מבנים חקלאיים ומבנים לשימושים נלווים לפעילות חקלאית
מדיניות, הנחיות וקריטריונים לתכנון מבנים חקלאייםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/tichnun_mivnim.aspxמדיניות, הנחיות וקריטריונים לתכנון מבנים חקלאיים